No Picture

ບົດທີ່ 2 ໜ້າທີ່ຂອງ Home

October 20, 2016 Devteeno 0

ມື້ນີ້ມາຮຽນກັນຕໍ່ກັບບົດທີ່2 ຫຼັງຈາກທີ່ແນະນຳຫຍໍ້ໆກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ Power point ກັນໄປແລ້ວ ກໍ່ມາຮູ້ລຶກຂອງແຕ່ລະຢ່າງກັນເລີຍ.ລາຍລະອຽດກົດເບີ່ງຕາມວີດີໂອ