ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງພາສາຈາ

October 11, 2016 Devteeno 0

ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນພາສາຈາວາ ເນື້ອໃນບົດນີ້ເປັນການແນະນຳພາສາຈາວາ ໂດຍເລີ່ມຈາກການແນະນຳຫລັກການຂອງພາສາ ຄອມພິວເຕີໂດຍທົ່ວໆໄປປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍ້ຂອງພາສາຈາວາຂໍ້ແຕກຕ່າງຂອງພາສາ ຈາວາກັບພາສາຄອມພິວເຕີອື່ນໆ ຫລັກການທຳງານຂອງໂປຣແກຣມພາສາຈາວາ ແລະຄວາມ ໝາຍຂອງເຄື່ອງຈັກສົມມຸດທີ່ໃຊ້ໃນພາສາຈາວາພ້ອມທັງແນະນຳເທັກໂນໂລຊີແພດຟອມຕ່າງໆຂອງພາສາຈາວາແນະນຳຕົວຢ່າງການຂຽນໂປຣແກຣມຈາວາ ແລະໂປຣແກຣມແອບແພັດ ແລະ ໃນສ່ວນທ້າຍຂອງບົດໄດ້ມີການແນະນຳວິທີການໃຊ້ຄູ່ມືຈາວາ Java API.

ຈຸດເດັ່ນຂອງພາສາຈາວາ(Java Programming)

October 5, 2016 Devteeno 0

                                   ຈຸດເດັ່ນຂອງພາສາຈາວາ(Java) ຄວາມງ່າຍ (simple) : ພາສາຈາວາເປັນພາສາທີ່ງ່າຍຕໍ່ການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາໂປແກມ ທັ້ງນີ້ເພາະພາສາຈາວາພັດທະນາໂດຍຕັດຂໍ້ເສຍຂອງພາສາ C++ ອອກໄປເລື່ອງຂອງການໃຊ້ pointer