ບົດທີ 7 ການເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຄວາມໜ້າສົນໃຈ HTML

October 14, 2016 Devteeno 0

ບົດທີ 7 ການເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຄວາມໜ້າສົນໃຈ ການກຳນົດຕົວອັກສອນກະພິບ. ໃຊ້ແທັກຄຳສັ່ງ <blink> ………. </blink> ສຳລັບແທັກຄຳສັ່ງເຮັດໃຫ້ຕົວອັກສອນກະພິບນີ້ຈະສະແດງຜົນໄດ້ສະເພາະໂປຣແກຣມບຣາວເຊີ Netscape ເທົ່ານັ້ນ. ຮູບແບບ: <blink> ຂໍ້ຄວາມກະພິບ </blink> 2 ການເຮັດໃຫ້ຕົວອັກສອນເລື່ອນ.

ບົດທີ 6 ການກຳນົດລັກສະນະຕົວອັກສອນ HTML

October 14, 2016 Devteeno 0

ບົດທີ 6 ການກຳນົດລັກສະນະຕົວອັກສອນ ມື້ນີ້ມາຕໍ່ບົດຮຽນເຮົາຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ພື້ນຖານຕ່າງໆແລ້ວ ມື້ນີ້ຂ້ອຍຢາກມານຳສະເໜີກ່ຽວກັບ Tag  ຕ່າງໆຂອງ ພາສາ HTML  ຮູບແບບການກຳນົດລັກສະນະຕົວອັກສອນ.

ບົດທີ 5 ຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດເອກະສານ HTML

October 14, 2016 Devteeno 0

ບົດທີ 5 ຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດເອກະສານ ຄຳສັ່ງລົງແຖວ. ຂໍ້ຄວາມທີ່ພິມໃນເອກະສານ HTML ນັ້ນຈະມີລັກສະນະຕໍ່ກັນໄປເປັນແຖວດຽວ ແລະຈະລົງແຖວກໍ່ເມືອສຸດຂອບໜ້າຈໍຄອມ ດັ່ງນັ້ນຖ້າຕ້ອງການລົງແຖວໃໝ່ເຮົາຈະຕ້ອງກຳນົດເອງດ້ວຍການໃຊ້ແທັກຄຳສັ່ງ<br> (break line) ຄຳສັ່ງນີ້ຈະໃຫ້ຜົນຮັບຄືກັບການກົດປຸ່ມ Enter ໃນແປ້ນພິມ ຕົວຢ່າງ:

ບົດທີ 3 ເລີ່ມຕົ້ນຄຳສັ່ງພາສາ HTML Part 3

October 11, 2016 Devteeno 0

ມື້ນີ້ເຮົາມາຮຽນກັນຕໍ່ບົດທີ່3 ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນພື້ນຖານແລ້ວ ເຮົາກໍ່ມາເຂົ້າບົດຮຽນກັນອີກ ໃນການລົງມືຂຽນ ແທັກ(Tag) ແທັກແມ່ນລັກສະນະສະເພາະຂອງພາສາ HTML ທີ່ໃຊ້ໃນການກຳນົດຮູບແບບຄຳສັ່ງ ຫຼືລະຫັດຄຳສັ່ງ ໂດຍລະຄຳສັ່ງຈະຖືກກຳນົດໄວ້ພາຍໃນເຄື່ອງໝາຍນ້ອຍກວ່າ( < ) ແລະເຄື່ອງໝາຍໃຫຍ່ກວ່າ( > ) ເຊິ່ງແທັກຄຳສັ່ງພາສາ HTML ແບ່ງອອກເປັນ 2 ລັກສະນະຄື: –    ແທັກດ່ຽວ: ເປັນແທັກທີ່ບໍ່ມີແທັກປິດ ເຊັ່ນ: <br> , <hr> .

ບົດທີ 2 ພື້ນຖານກ່ອນການຂຽນພາສາ HTML

October 11, 2016 Devteeno 0

 HTML(Hyper Text Markup Language) ພັດທະນາໂດຍທ່ານ ທີມ ເບີເນີ ລີ(Tim Berners Lee) ເປັນພາສາໃຊ້ຂຽນເອກະສານ ເພື່ອສະແດງຜົນໃນໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີຜ່ານໂປຣແກຣມປະເພດ Web Browser, ພາສາ HTML ເປັນພາສາຄຳສັ່ງຊະນິດຄວບຄຸມການສະແດງຂໍ້ ມູນແບບກຣາບຟິກ ແລະມີນາມສະກຸນເປັນ *.html ໃນປະຈຸບັນເຮົາຈະເຫັນວ່າ ມີເຄື່ອງມືຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ເລືອກໃຊ້ເພື່ອສ້າງ

ບົດທີ 1 ພື້ນຖານາກ່ຽວກັບອິນເຕີເນັດ (ຕໍ່)

October 11, 2016 Devteeno 0

ບົດທີ 1 ພື້ນຖານາກ່ຽວກັບອິນເຕີເນັດ (ຕໍ່) 1.2 ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ 1.2.1 ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແບບໃຊ້ສາຍ(Wire Internet) – ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດລາຍບຸກຄົນ(Individual Connection): ແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນ ເຂົ້າກັບລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດເພື່ອໃຊ້ອິນເຕີເນັດໂດຍຜ່ານສານໂທລະສັບ ໂດຍຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງສະໝັກ ເປັນສະມາຊິກກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດເສຍກ່ອນ ຈາກນັ້ນຈະໄດ້ຊື່ ແລະລະຫັດເພື່ອເຂົ້າໃຊ້.

ບົດຮຽນ ພາສາ HTML ບົດທີ 1 ພື້ນຖານກ່ຽວກັບອິນເຕີເນັດ

October 11, 2016 Devteeno 0

 ບົດທີ 1 ພື້ນຖານກ່ຽວກັບອິນເຕີເນັດ ອິນເຕີເນັດ(Internet) ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Inter Connection Network ໝາຍເຖິງເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັນທົ່ວໂລກ ໂດຍມີລັກສະນະຄືກັບໃຍແມງມຸມ. ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຈະມີ ໂປຣໂຕຄອລ(Protocol) ເຊິ່ງເປັນລະບຽບ ຫຼືວິທີການສື່ສານທີ່ເປັນມາດຕະຖານຂອງການເຊື່ອມຕໍ່,

ບົດນຳ: ພາສາ html ແມ່ນຫຍັງ ?

October 11, 2016 Devteeno 0

                                                   ພາສາ Html ແມ່ນພາສາຫຍັງ ?  HTML(Hyper Text Markup Language) ພັດທະນາໂດຍທ່ານ ທີມ ເບີເນີ ລີ(Tim Berners Lee) ເປັນພາສາໃຊ້ຂຽນເອກະສານ ເພື່ອສະແດງຜົນໃນໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີຜ່ານໂປຣແກຣມປະເພດ Web Browser, ພາສາ HTML ເປັນພາສາຄຳສັ່ງຊະນິດຄວບຄຸມການສະແດງຂໍ້ ມູນແບບກຣາບຟິກ ແລະມີນາມສະກຸນເປັນ *.html. ໃນປະຈຸບັນເຮົາຈະເຫັນວ່າ […]