Web Server ແມ່ນຫຍັງ Web Hosting ແມ່ນຫຍັງ

Web Server ແມ່ນຫຍັງ Web Hosting ແມ່ນຫຍັງ

ເວັບເຊີເວີ(web server) ແມ່ນເຄື່ອງຄອມພີວເຕີທີ່ຕິດຕັ້ງ ຊອບແວ ກ່ຽວກັບເຊີເວີ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິການຂໍ້ມູນໃຫ້ລູກຄ້າ (Client) ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ Request ຂໍ້ມູນ ແລະ ຈະເຮັດການ ຕອບສະໜອງ (Respon) ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງ  Client ໂດຍ ເວັບເຊີ

ບເວີ ທົ່ວໄປ ທີ່ເຮົາຄຸ້ນເຄີຍກັນຄືການຕິດຕັ້ງ ຊອບແວ IIS (Internet Information Services) ແລະ Apache ໂດຍ Service ເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍລິການຂໍ້ມູນຜ່ານ Port:80 ແລະຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານ Web browser ເປັນສວ່ນໃຫຍ່.

Web Hosting ຄືບໍລິການພື້ນທີ່ ເທິງ Web Server ຂອງຕົວເອງໄປຕັ້ງເປັນ Web Server ແລະໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເຊົ່າໃຊ້ງານ ຜູ້ໃຊງານ ຜູ້ໃຊສາມາດຂໍເຊົ່າພື້ນທີ່ເພື່ອໃຊງານ ໂດຍທີ່ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍລິການຕາມອັດຕາທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ກຳນົດຂື້ນ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການມີໜ້າທີ ເບີ່ງແຍງ web server ໃຫ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິການແລະຈັດສັນ ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ ສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ງານໄດ້

                                             ທີ່ມາ : http://www.lanic.gov.la/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*