FTP ແມ່ນຫຍັງ ? ຫຍໍ້ມາຈາກໃສ

     

FTP ຫຍໍ້ມາຈາກ File Transfer Protocol ແມ່ນ protocol ເຄືອຂ່າຍຊະນິດໜື່ງ ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຖ່າຍໂອນຂໍ້ຟາຍລະຫວ່າງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຢ່າງການຖ່າຍໂອນຟາຍລະຫວ່າງ  (client) ກັບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທີ່ເປັນແມ່ຂ່າຍ ເອີ້ນກັນວ່າ (hosting) ຫຼື ເຊີເວີ ຊື່ງເປັນການໃຫ້ຖ່າຍໂອນຟາຍງ່າຍໆ ແລະປອດໄຟໃນການແລກປ່ຽນຟາຍຜ່ານອິນເຕີເນັດ ການໃຊ້  FTP ທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍເຊັ່ນ ການດາວໂຫລດຟາຍຈາກອິນເຕີເນັດ ຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍໂອນຟາຍ ເຮັດໃຫ້ FTP ເປັນສີ່ງຈໍາເປັນສໍາຫຼັບທຸກຄົນທີ່ສ້າງເວັບເພດທັງມືສະໝັກຫຼີ້ນ ແລະ ມືອາຊີບ ໂດຍທີ່ການຕິດຕໍ່ກັບທາງ FTP ເຮົາຈະຕ້ອງຕິດຕໍ່ກັນທາງ  Port 21 ຊື່ງກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ງານໄດ້ນັ້ນ ຈະຕ້ອງເປັນສະມາຊີກ ແລະ ມີຊື່ຜູ້ເຂົ້າໃຊ້(User) ແລະ ລະຫັດຜູ້ເຂົ້າໃຊ້  (password) ກ່ອນ ແລະ ໂປຣແກມສໍາຫຼັບຕິດຕໍ່ກັບແມ່ຂ່າຍ (server) ສ່ວນຫຼາຍຈະໃຊ້ໂປຣແກມສໍາເລັດຮູບ ເຊັ່ນໂປຣແກຣມ Filezilla, CuteFTP  ຫຼື WSFTP ໃນການຕິດຕໍ່ເປັນຕົ້ນ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*