ຄຳກິລິຍາຊ່ວຍ (Helping Verb) ໃນພາສາອັງກິດ

ການຕັ້ງຄໍາຖາມດ້ວຍ Helping Verbs ແລະ ວິທີຕອບກິລິຍາຂ່ວຍມີ 24 ຕົວ

ຖາມ: ປະໂຫຍກຄໍາຖາມນອກຈາກທີ່ໃຊ້ Question words ຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍປະໂຫຍກແລ້ວ ຍັງມີຄໍາອື່ນອີກຫຼືບໍ ທີ່ນໍາມາຂື້ນຕົ້ນ                    ປະໂຫຍກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນຄໍາຖາມໄດ້ ?

ຕອບ: ມີ ນັ້ນແມ່ນກິລິຍາຊ່ວຍ (Helping Verbs) 24 ຕົວນັ້ນລະ ທີ່ນໍາມາໃຊ້ຕັ້ງເປັນປະໂຫຍກຄໍາຖາມໄດ້ ໂດຍວາງກິລິຍາຊ່ວຍ    24  ຕົວນີ້ໄວ້ຕົ້ນປະໂຫຍກ ແລ້ວໃສ່ເຄື່ອງໝາຍຄໍາຖາມ (Question Mark) ແມ່ນ ?ໄວ້ທ້າຍປະໂຫຍກ ກ່ອນອື່ນຂໍໃຫ້ຮູ້ຈັກກິລິຍາ 24 ຕົວກ່ອນ ມີດັ່ງນີ້:

-is, am, are, was, were,

-have, has, had,

-do, does, did

-will, would

-shall, should

-can, could

-may, might

-must

-need

-dare

-ought to

-used to

  *ເມື່ອຕັ້ງ ຫຼື ສ້າງເປັນຄໍາຖາມໃຫ້ເອົາກິລິຍາທີ່ກ່າວມານີ້ ຂື້ນໄວ້ໜ້າປະໂຫຍກໄດ້ເລີຍ ເຊັ່ນ :

    1/  Is he a student? ລາວເປັນນັກຮຽນບໍ?

   2/ Am I too fat? ຂ້ອຍອ້ວນເກີນໄປບໍ?

   3/ Are you hungry? ເຈົ້າຫີວບໍ?

  4/ Was she here yesterday?  ມື້ວານນີ້ລາວຢູ່ທີ່ນີ້ບໍ?

  5/ Were you busy this morning? ມື້ເຊົ້ານີ້ເຈົ້າຄາວຽກບໍ?

   6/ Have you ever gone to China? ເຈົ້າເຄີຍໄປປະເທດຈີນມາແລ້ວບໍ?

   7 /Has your sister returned from France ນ້ອງສາວຂອງເຈົ້າໄດ້ກັບມາຈາກປະເທດຝຣັ່ງເສດແລ້ວບໍ?

  8/ Had the train left when he arrived at the station? ລົດໄຟອອກໄປແລ້ວບໍເມື່ອລາວມາເຖີງສະຖານີ ?

  9/ Do they play football every day?  ພວກເຂົາເຕະບານທຸກມື້ບໍ?

10 /Does he speak Japanese fluently? ລາວເວົ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ດີບໍ?

 11/ Did you see him last night? ເຈົ້າໄດ້ພົບລາວບໍມື້ຄືນນີ້?

 12/ Will you be here again tomorrow? ເຈົ້າຈະມາທີ່ນີ້ອີກບໍມື້ອື່ນນີ້?

 13/ Would you please open the door.? ກະລຸນາເປີດປະຕູແນ່ໄດ້ບໍ?

 14/ Shall we stay here together? ພວກເຮົາຈະພັກຢູ່ທີ່ນີ້ນໍາກັນບໍ?

 15/ Should I tell her the truth? ຂ້ອຍຄວນຈະບອກຄວາມຈີງໃຫ້ລາວຮູ້ບໍ?

16/ Can you speak English? ເຈົ້າເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ບໍ?

17/Could he save her life last night? ລາວສາມາດຊ່ວຍຊີວິດຂອງລາວໄດ້ບໍມື້ຄືນນີ້?

18/ May I smoke a cigarette in your room.? ຂ້ອຍຂໍສູບຢາໃນຫ້ອງຂອງເຈົ້າໄດ້ບໍ?

 19/ Might I make a suggestion? ຂ້ອຍຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໜ້ອຍໜື່ງໄດ້ບໍ?

20 / Must you do it by yourself? ເຈົ້າຈະຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຕົວເຈົ້າເອງບໍ?

21/ Need you go right now? ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປດຽວນີ້?

22/ Dare she swim across this river? ລາວກ້າລອຍນໍ້ານີ້ໄດ້ບໍ?

23/ Ought I do drink beer? ຂ້ອຍຄວນຈະດື່ມເບຍບໍ?

24/ Used she to lie in Chiengmai?  (ຫຼື = Did she use to live in Chiengmai?)

              ລາວເຄີຍຢູ່ຊຽງໃຫມ່ມາກ່ອນແມ່ນບໍ?

ການຕອບປະໂຫຍກທີ່ຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍ Helping Verb ເຫຼົ່ານີ້ ຕ້ອງຕອບດ້ວຍ  yes (ແມ່ນ) ຫຼື No (ບໍ່ແມ່ນ) ເທົ່ານັ້ນ ຂື້ນ

  ຕົ້ນປະໂຫຍກຄໍາຕອບ ແລະ ການຕອບໂດຍວິທີນີ້ແຍກໄດ້ 2 ແບບຄື:

   (1) ຕອບແບບສັ້ນ (Short Responses)

  (2) ຕອບແບບຍາວ (Long Responses)

ເຖີງວ່າຈະຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍ  Helping Verbs ຫຼື ເຫຼືອກໍໃຫ້ທຽບຕາມຕົວອັກສອນແບບນີ້ ! 

    ອີກອັນໜື່ງ ສໍາຫຼັບປະໂຫຍກຄໍາຖາມທີ່ຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍ  Helping Verbs  ແຕ່ໃນປະໂຫຍກຄໍາຖາມນັ້ນມີ  “OR”ເວລາຕອບຫ້າມຕອບຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍ Yes, ຫຼື No, ດັ່ງທີ່ກ່າວມາແລ້ວ ແຕ່ໃຫ້ຕອບໂດຍເລືອກເອົາສີ່ງໜື່ງສີ່ງໃດຈາກປະໂຫຍກຄໍາຖາມທີ່ໃຫ້ມາເຊັ່ນ

1/ Do you like tea or coffee?  ເຈົ້າມັກນໍ້າຊາຫຼືກາເຟ? 
 => I like tea. 
ຂ້ອຍມັກດື່ມນໍ້າຊາ

2/ Can you play football or basketball? ເຈົ້າສາມາດຫຼີ້ນເຕະບານ ຫຼື ບາສເກັດບອນ
=> I can play football. 
ຂ້ອຍສາມາດຫຼີ້ນເຕະບານໄດ້

        ແລະຍັງມີຫຼາຍແບບໃນການນຳໃຊ້ helping verb ໃນພາສາອັງກິດອີກ ແລ້ວຂ້ອຍຈະມາອະທິບາຍເພີ່ມເຕີ່ມພາຍຫຼັງເດີ

            ຂອບໃຈທີ່ອ່ານຈົນຈົບ ຖ້າບັດຄວາມນີ້ມີປະໂຫຍດກໍ່ຢ່າລືມແຊໃຫ້ຄົນທີ່ຮຽນພາສາອັງກິດດ້ວຍກັນຮູ້ນຳ

 

 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*