ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ Each ແລະ Every| ໃນພາສາອັງກິດ

ຮຽນພາສາອັງກິດກັບຕີໂນ່

ການໃຊ້ Each and Every ຄຳສອງຄຳນີ້ມີຄວາມໝາຍຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ບໍ່ຄືກັນຢ່າງສີ້ນເຊີງ

           * Each ໝາຍເຖີງ ແຕ່ລະ ຫຼື ທຸກໆ

  * Every ໝາຍເຖີງທຸກໆ
     ຍົກຕົວຢ່າງໃນກໍລະນີທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງ each ແລະ every ໂດຍຍັງຮັກສາຄວາມໝາຍໄວ້ຄືເກົ່າເຊັ່ນ :
                    –  The fuel price rises up each year.
                    –  The fuel price rises up every year.
                            ແປວ່າ (ລາຄານ້ຳມັນປັບຕົວສູງຂື້ນທຸກໆປີ)
  ໂດຍທົ່ວໆໄປແລ້ວ ການໃຊ້ each ແລະ every ຈະແຕກຕ່າງກັນດັ່ງນີ້ :
1. Each ສາມາດວາງໄວ້ໜ້າຄຳກຳມະໄດ້ ແຕ່ every ຕ້ອງວາງໄວ້ໜ້າຄຳນາມເທົ່ານັ້ນ.
2. Each ສາມາດວາງໄວ້ໜ້າຄຳບຸດພະບົດ of ໄດ້ແຕ່ every ວາງໄວ້ໜ້າຄຳບຸດພະບົດ of ບໍ່ໄດ້
3. Each ສາມາດໃຊ້ກັບສີ່ງຂອງ ຫຼື ຄົນສອງຄົນໄດ້ ແຕ່ every ໃຊ້ກັບສີ່ງຂອງ ຫຼື ຄົນສອງຄົນບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນ :
        –   Jim is carrying a cup of coffee in each hand.
        – Amanda and Emily are talking on phone. Each of them is very cheerful.
4. Every ຈະຕ້ອງດ້ວຍຄຳນາມສະເໝີເຊັ່ນ :
       – I have to wake up every hour at night to look after the baby.
       – Every student should obey their elders.
       – Every cat has a tail.
        –  Every room in this school is air-conditioned.
** ຂໍ້ສັງເກດຄຳກິລິຍາທີ່ໃຊ້ each ແລະ every ຈະຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງເອກະພົດສະເໝີ **

ສຳລັບໃຜທີ່ອ່ານຢາກເປັນພາສາອັງກິດ 

‘Each’ and ‘every’ are determiners, words that are ‘used with singular nouns to indicate quantity’. There are differences between the two that are important to grasp for usage, though.

‘Each’ is used when there are two objects; here ‘every’ is not used. For example,
– He wore multiple bracelets on each hand (note: singular noun).
– There were two of them. They each carried backpacks, and each backpack (note: singular noun) contained invaluable souvenirs.

In case there are more than two objects, either of the two may be used.

– He wanted each/every item on the catalogue.
– There is a bathroom in each/every room.
‘Each’ can be used as a pronoun, but ‘every’ cannot. Note the difference between the following sentences:
– The students were waiting for the question sheets to be handed out. Each was in a state of great nervousness.
– The students were waiting for the question sheets to be handed out. Every student/one of them was in a state of great nervousness.

Clearly, ‘each’ replaces the noun ‘student’. ‘Every’ does not; it requires to be followed by the noun, or by ‘one of them’.

With adverbs (practically, nearly, almost, etc), only ‘every’ is used. In the following sentences, ‘every’ cannot be replaced by ‘each’:
– She knew practically every detail of his daily routine.
– Nearly every fruit on the cart was spoilt.
‘Every’ is used to refer to repeated, regular events, as in the following cases:
– We meet every so often
– I get a health check-up done every six months.
– I had to take a water break after every other set.

In the above examples and any similar instances, ‘each’ cannot be used.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*