ຫຼັກການຕື່ມ “ing” ໃນ Present Continuous tense

ຫຼັກການຕື່ມ ing ໃນພາສາອັງກິດ

 1. ຄຳກຳມະທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ “e” (ກໍລະນີບໍ່ອອກສຽງ “e”) ໃຫ້ຕັດ “e” ອອກແລ້ວຈີ່ງຕື່ມ “ing”.

ຕົວຢ່າງ :    

 • move ເປັນ        – moving      ຍ້າຍ
 • live ເປັນ          – living          ຢູ່,ອາໄສ
 • – write     ເປັນ         – writing    ຂຽນ
 1. ຄຳກິລິຍາທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ “ee” ໃຫ້ຕ່ືມ ing ໃສ່ເລີຍ.

ຕົວຢ່າງ :    

 • see         – seeing    ເຫັນ
 • agree     – agreeing  ຕົກລົງ,ເຫັນດ້ວຍ
 • free        – freeing       ອິດສະຫຼະ
 1. ຄຳກິລິຍາທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ “ie” ໃຫ້ປ່ຽນ ”ie” ເປັນ “y” ແລ້ວຈີ່ງຕື່ມ “ing”.

      ຕົງຢ່າງ:

 • die      – dying    ຕາຍ
 • lie       – lying   ຕວະ
 • tie       – tying   ຜູກມັດ
 1. ຄຳກິລິຍາທີ່ມີສະຫຼະຕົວດຽວ ແລະ ຕົວສະກົດຕົວດຽວ ແລະ ພະຍາງດຽວໃຫ້ຕື່ມ ຕົວສະກົດອີກຕົວ ແລ້ວຈື່ງຕື່ມ “ing”.

      ຕົງຢ່າງ:

 • Stop         –   stopping     ຢຸດ
 • Sit            –  sitting         ນັ່ງ
 • Get           –  getting   ໄດ້ຮັບ
 1. ຄຳກິລິຍາທີ່ມີ 2 ພະຍາງ ທີ່ອອກສຽງໜັກ (stress) ໃນພະຍາງທ້າຍ ແລະ ພະຍາງທ້າຍມີຕົວສະກົດຕົວດຽວໃຫ້ຕີ່ມຕົວສະກົດອີກຕົວ ແລ້ວ ຈີ່ງຕື່ມ “ing”.

  ຕົວຢ່າງ : 

 • begin        –  beginning   ເລີ່ມຕົ້ນ
 • refer          – referring  ອ້າງເຖີງ
 • offer          – offering     ສະເໜີ
 1. ຄຳກິລິຍາ 2 ພະຍາງຕໍ່ໄປນີ້ຈະເພີ່ມຕົວສະກົດອີກຕົວແລ້ວຕື່ມ “ing” (ແບບອັງກິດ) ຫຼື ຈະຕື່ມ “ing” ໃສ່ເລີຍ.

 • travel             – travelling   ແບບອັງກິດ
 • travel            – traveling   ແບບອາເມຣິກາ

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*