ຫຼັກການນຳໃຊ້ Articles (ຄຳນຳໜ້ານາມ) ໃນພາສາອັງກິດ

 Articles

Article

      Article : ຄຳນຳໜ້ານາມ ຄຳນາມທຸກໂຕ ເວລາເວົ້າຫຼືຂຽນ ຕ້ອງໃຊ້ article ນຳໜ້າທັງນັ້ນ (ຍົກເວັ້ນນາມບາງໂຕ ຫຼື ກໍລະນີບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ articles. Articles ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດຄື:

 1. Indefinite Articles: ໄດ້ແກ່: a, an ເປັນ Article ທີ່ໃຊ້ນຳໜ້ານາມທົ່ວໄປ ບໍ່ສະເພາະເຈາະຈົງ.
 2. Definite Articles: ໄດ້ແກ່: The ເປັນ Article ທີ່ໃຊ້ນຳໜ້ານາມທີ່ມີຄວາມໝາຍຊີ້ສະເພາະເຈາະຈົງ.

 * ຫຼັກການໃຊ້ A, An ນຳໜ້ານາມ

 1. ໃຫ້ໃຊ້ A ນຳໜ້ານາມທີ່ເປັນເອກະພົດ, ນັບໄດ້, ຂື້ນດ້ວຍພະຍັນຊະນະ ແລະ ນາມນັ້ນຕ້ອງມີຄວາມໝາຍທົ່ວໄປ.
 2. ໃຊ້ A ນຳໜ້ານາມທີ່ຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍສະຫຼະແຕ່ອ່ານອອກສຽງເປັນພະຍັນຊະນະ ຫຼື ນາມທີ່ຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍສະຫຼະ ແຕ່ມີ Adjective ຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍພະຍັນຊະນະມາປະກອບຢູ່ຂ້າງໜ້າ.
 3. ໃຊ້ An ນໍາໜ້ານາມທີ່ຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍສະຫຼະ ຫຼື ນາມທີ່ຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍພະຍັນຊະນະແຕ່ອ່ານອອກສຽງເປັນສະຫຼະ ແລະ ນາມດັ່ງກ່າວນີ້ຕ້ອງເປັນເອກະພົດ ນັບໄດ້ ມີຄວາມໝາຍທົ່ວໄປດ້ວຍ: an orange, an elephant.
 4. ໃຊ້ An ນຳໜ້ານາມເອກະພົດ ນັບໄດ້ ມີຄວາມໝາຍທົ່ວໄປ ແລະ ຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍພະຍັນຊະນະ ແຕ່ມີ Adjective ທີ່ຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍສະຫຼະມາປະກອບຢູ່ຂ້າງໜ້າ: an important man, an interesting story.
 5. ໃຊ້ A, An ນຳໜ້ານາມທີ່ເວົ້າເຖິງອາຊີບ ຫຼື ສັນຊາດຕະຫຼອດໄປ: A teacher, A doctor, A nurse, An actor, an actress
 6. ໃຊ້ A, An ນຳໜ້ານາມທີ່ເປັນສຳນວນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຈຳນວນ: A dozen, A hundred, half a Dozen, a thousand, a million, a lot of, a great deal of, a large number of.
 7. ໃຊ້ A, An ນຳໜ້ານາມທີ່ມາຕາມຫຼັງ quite, hardly, scarcely, rather:
 8. ໃຊ້ A, An ນຳໜ້ານາມຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ມາຮຽງຕາມຫຼັງ many ເພື່ອເນັ້ນເຖິງຄຸນນະພາບສຳຫລັບສິ່ງນັ້ນໆ..
 9. ໃຊ້ A, An ນຳໜ້ານາມຈຳນວນຫຼາຍ ໃນກໍລະນີນີ້ A, An ບໍ່ຕ້ອງແປວ່າ: “ໜຶ່ງ” : a little, a few, a great deal, a good deal, a great many, a great number, a lot of, a large number.
 10. ໃຊ້ A, An ນຳໜ້ານາມນັບໄດ້ ຊຶ່ງໄປຮຽງຕາມຫຼັງຄຳ Adjective ໂດຍມີ Such ຢູ່ທາງໜ້າ ຕາມປະໂຫຍກດັ່ງນີ້ Such + a, an + adjective + noun.

Ex: it is such a hot day

 1. ໃຊ້ A, An ນຳໜ້ານາມທີ່ເປັນສຳນວນກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສະບາຍ ເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ: have a pain, have an earache.
 2. ໃຊ້ A, An ນຳໜ້ານາມຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ນັບໄດ້ ທີ່ກ່າວເປັນຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ The ນຳມາກ່າວເປັນຄັ້ງທີ

 

* ຫຼັກການໃຊ້ The ນຳໜ້ານາມ

 1. ໃຊ້ The ນຳໜ້ານາມທີ່ມີບຸບພະບົດວະລີ (prepositional phrase) ມາຂະຫຍາຍຢູ່ທາງຫຼັງຕະຫຼອດໄປ. Ex: thegirl in the car is my daughter
 2. ໃຊ້ The ນຳໜ້ານາມທີ່ມີອະນຸປະໂຫຍກ (subordinate clause) ມາຂະຫຍາຍຢູ່ທາງຫຼັງຕະຫລອດໄປ. The boy who sing a song in Thailand dies of disease
 3. ໃຊ້ The ເມື່ອນຳມາກ່າວເປັນຄັ້ງທີ 2
 4. ໃຫ້ໃຊ້ The ນຳໜ້າທີ່ເປັນ ໝູ່ເກາະ, ແມ່ນໍ້າ, ມະຫາສະໝຸດ, ຄອງ, ອ່າວ, ກຸ່ມທະເລ, ພູ, ຂົ້ົ້ວໂລກ, ເສັ້ນສູນສູດ, ອຸໂມງ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ພິພິທະພັນ ຕະຫລອດໄປ.
 5. ໃຫ້ໃຊ້ The ນຳໜ້ານາມ ທີ່ເປັນຊື່ຕຳແໜ່ງອັນສຳຄັນ ຫຼື ຕຳແໜ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າອອກໄປແລ້ວຄົນຮູ້ຈັກກັນດີເຊັ່ນ: ນາຍົກ,.. Ex: The president, The prime Minister…
 6. ໃຫ້ໃຊ້ The ນຳໜ້ານາມທີ່ເປັນຊື່ປະເທດ ຖ້າປະເທດມີລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

A: ປະເທດນັ້ນປະກອບດ້ວຍຄຳວ່າ: Kingdom, Union or Republic

B: ປະເທດນັ້ນປະກອບດ້ວຍ of

 1. ໃຫ້ໃຊ້ The ນຳໜ້າຂອງ ໜັງສືພິມລາຍວັນ, ໂຮງໜັງ, ໂຮງລະຄອນ, ໂຮງແຮມ, ສະຖານທີ່ອາບອົບນວດ, ບາຣໄນຄຣັບ, ສະໂມສອນ, ສະມາຄົມ, ບໍລິສັດ, ສຳນັກພິມ, ຮ້ານຄ້າ, ອົງກອນ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ..
 2. ໃຊ້ The ນຳໜ້າຊື່ໂຮງຮຽນ, ວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ວັດວາອາຣາມ ຕະຫລອດເຖິງຊື່ສະເພາະຂອງສະຖານທີ່ທົ່ວໆໄປ.
 3. ໃຊ້ The ນຳໜ້າທີ່ເປັນຊື່ທິດ ຫຼື ສ່ວນຂອງປະເທດເຊັ່ນ: ພາກເໜືອ, ພາກໃຕ້, ພາກຕາເວັນອອກ, ພາກຕາເວັນຕົກ ໃຫ້ຂຽນດ້ວຍອັກສອນໃຫຍ່ຕະຫລອດໄປ.
 4. ຄໍາຄຸນນາມ (Superative adjective) ເມື່ອນຳມາປະກອບ ຫຼື ຂະຫຍາຍນາມຕ້ອງໃຊ້ The ນຳໜ້າຕະຫລອດໄປ. ຖ້າ superlative adjective ນຳມາໃຊ້ຄື Adverb ບໍ່ມີນາມຕາມຫຼັງຫ້າມໃຊ້ the ນຳໜ້າ.
 5. ຕ້ອງໃສ່ The ນຳໜ້າຈຳນວນທີ ຫຼື ລຳດັບ: The first….

ຍົກເວັ້ນ: ຖ້ານຳມາໃຊ້ຄື Adverb ຫ້າມໃຊ້ The ນຳໜ້າ.

 1. Adjective ທີ່ນຳມາໃຊ້ຄືກັບນາມ ຕ້ອງໃຊ້ The ນຳໜ້າ ແລະ ໃຫ້ຖືເປັນພະຫຸພົດຕະຫລອດໄປ ສະນັ້ນກິລິຍາຕ້ອງໃຊ້ພະຫຸດພົດເຊັ່ນດຽວກັນ.
 2. ຕ້ອງໃຊ້ The ນຳໜ້ານາມທີ່ເປັນຊື່ຂອງ ເຮືອ, ລົດໄຟ, ເຄື່ອງບິນ.
 3. ຕ້ອງໃຊ້ The ນຳໜ້ານາມທີ່ເປັນຊື່ ທະນາຄານ, ພັດຕະຄານ ແລະ ປ່າໃຫຍ່
 4. ຕ້ອງໃຊ້ The ນຳໜ້ານາມທີ່ມີພຽງສິ່ງດຽວໃນໂລກເຊັ່ນ: ດວງຈັນ, ຕາເວັນ, ໂລກ, ແຜ່ນດິນ, ຈັກກະວານ, ທ້ອງຟ້າ, ລົມ.
 5. ນາມທີ່ເປັນເຄື່ອງຫລິ້ນ ຫຼື ອຸປະກອນດົນຕີ ໂດຍສະເພາະເມື່ອໄປຮຽງຕາມຫລັງກິລິຍາ play, buy, give ໃຫ້ໃຊ້ The ນຳໜ້າຕະຫລອດໄປ.
 6. ນາມທີ່ເປັນຊື່ພາສາ ທີ່ເປັນ Adjective ປະກອບນາມອຶ່ນ ຕ້ອງໃຊ້ The ນຳໜ້າຕະຫລອດໄປ.
 7. ໃຊ້ The ຕະຫລອດໄປກັບສຳນວນບອກຂັ້ນຕອນເຊັ່ນ: The beginning, the middle, the end.
 8. ໃຊ້ the ນຳໜ້າຕະຫລອດໄປກັບສຳນວນບອກລຳດັບເວລາຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນ: The past, present, future.
 9. ໃຊ້ The ນຳໜ້າຕະຫລອດໄປກັບສຳນວນແບ່ງພາກຂອງເວລາຂອງວັນເຊັ່ນ: in the morning, afternoon, evening.
 10. ໃຊ້ the ກັບນາມທີ່ເປັນ gerund or abstract noun ໂດຍມີວະລີ of (of phrase) ຕາມຫລັງເຊັ່ນ: the instructing of young children is difficult
 11. ໃຊ້ The ກັບນາມທີ່ເປັນຊື່ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຂອງເສື້ອຜ້າຕະຫລອດໄປ. ເຊັ່ນ: The head, the neck, the arm…
 12. ໃນກໍລະນີຄຳນາມມີຄຳຕໍ່ໄປນີ້ມາປະກອບຢູ່ຂ້າງໜ້າ ໃຫ້ວາງ the ໄວ້ຫລັງຄຳເຫລົ່ານີ້ ຕິດກັບຄຳນາມນັ້ນໄປເລີຍເຊັ່ນ: all, double, just, quarter, both, half, triple.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*