ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ “On time” ແລະ “In time”

  ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ “On time” ແລະ “In time” 

ຄຳວ່າ”On time” ແປວ່າຕົງເວລາ.

 1 ການນຳໃຊ້: ໃຊ້ໃນເຫດການທີ່ມີການລະບຸເວລາເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ,ຊັດເຈນແລ້ວເຊັ່ນ : ຕາຕະລາງນັດໝາຍ, ກອງປະຊຸມ…..ຊື່ງເຫດການນີ້ຈະມາຊ້າຫຼືເລີຍເວລາບໍ່ໄດ້….

ຕົວຢ່າງ : 1. Toulinya wants the meeting to start exactly on time. ຕູ່ລີນຍາຢາກໃຫ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງໜ້າຕົງເວລາ.

( ກອງປະຊຸມເລີ່ມປະຊຸມ 8:00 Am ແຕ່ຄວາມຈີງມັນເລີຍເວລາປະມານ 15 ນາທີ ເປັນ 8:15 Am ຈີ່ງເລີ່ມ)

2. Today,i come to school on time. ມື້ນີ້ຂ້ອຍມາໂຮງຮຽນຕົງເວລາ.( ໂຮງຮຽນເຂົ້າຮຽນ 8:00 Am ຂ້ອຍກໍ່ມາຮອດຫ້ອງຮຽນ 8:00 Am )

ຄຳວ່າ”in time” ແປວ່າ : ທັນເວລາ

2 ການນຳໃຊ້ :  ໃຊ້ກັບເຫດການທີ່ເດີດຂື້ນກ່ອນເວລາ,ທີ່ເຮົາກຳນົດໄວ້ ແບບອາລົມເກືອບບໍ່ທັນແຕ່ຍັງທັນຢູ່.

ຕົວຢ່າງ : 1. Today,i come to school in time. ມື້ນີ້ຂ້ອຍມາໂຮງຮຽນທັນເວລາ.( ໃນເຫດການນີ້ບອກວ່າ ໂຮງຮຽນເລີ່ມເຂົ້າຮຽນ 8:00  Am ແຕ່ຂ້ອຍມາຮອດຫ້ອງຮຽນ                                     ປະມານ 7:56 AM )

2. He would have died if they hadn’t got him to the hospital in time.

( ລາວຕ້ອງຕາຍແທ້ໆຫາກວ່າບໍ່ຖືກນຳສົ່ງໂຮງໝໍໃຫ້ທັນເວລາ)

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*