ຫຼັກການນຳໃຊ້ ຄຳຄຸນນາມ


ຫຼັກການນຳໃຊ້ ຄຳຄຸນນາມ

ສະບາຍດີມື້ນີ້ຈະນຳເອົາ ຫຼັກການ ແລະ ນິຍາມຂອງຄຳຄຸນນາມມາອະທິບາຍໃຫ້ແຈ້ງຂື້ນຕື່ມ ຍ້ອນມັນສຳຄັນຫຼາຍໃນການຮຽນ ເກືອບບໍ່ມີປະໂຫຍກໃດທີ່ບໍ່ມີຄຳຄຸນນາມ ສະນັ້ນຢ່າຖືເບົາກັບຄຳຄຸນນາມ ມາເບີ່ງນຳກັນເລີຍ….

Adjective: ຄຳຄຸນນາມ: ໝາຍເຖິງຄຳທີ່ໄປເຮັດໜ້າທີ່ຂະຫຍາຍນາມ ຫຼື ສັບພະນາມ (ຂະຫຍາຍສັບພະນາມ). ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງລັກສະນະ, ຄຸນນະພາບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດຂອງນາມ ຫຼື ສັບ ພະນາມນັ້ນວ່າ ເປັນແນວໃດ? ເຊັ່ນ: ດີ,ຊົ່ວ,ສູງ,ຕໍ່າ,ເຖົ້າ, ແກ່….ເຊັ່ນ: good, wise ,this, bad, red, tall, white, thin, those……

ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງ Adjective:

 • ຮຽງໄວ້ໜ້າຄຳນາມໂດຍກົງ.- Ex: He is a good man.
 • ຮຽງໄວ້ຫຼັງ verb to be.       -Ex : He is handsome.
 • ວາງໄວ້ຫຼັງ linking verb ເຊີ່ງລວມມີ : look, feel, seem, get, taste, smell, turn, go, appear, keep, become, sound, grow, etc….ກິລິຍາທີ່ຮຽງຕາມຫຼັງນີ້ແມ່ນຂະຫຍາຍໃຫ້ປະທານ ແຕ່ວາງຕາມຫຼັງຄຳກຳມະ(ກິລິຍາ). ເພາະສະນັ້ນຈື່ງມີຊື່ເອີ້ນວ່າ: Subjective Complement.
 • ຮຽງໄວ້ຫຼັງຄຳນາມທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວກຳ (object) ໄດ້ ທັງນີ້ເພື່ອຊ່ວຍຂະຫຍາຍເນື້ອຄວາມຂອງຕົວກຳນັ້ນ ໃຫ້ສົມບູນຂື້ນ. ເອີ້ນວ່າ: (Objective Complement)                    -Ex:1. This apple taste delicious.
 •   – This soup smells good.
 •   – She appears cheerful today.
 • ຮຽງ Adjective ໄວ້ ຫຼັງຄຳນາມໄດ້ ບໍ່ວ່ານາມນັ້ນຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຫຍັງກໍ່ຕາມ ຖ້າ Adjective ຕົວນັ້ນມີບຸບພະບົດວະລີ (Preposition Phrase) ມາຂະຫຍາຍຕາມຫຼັງເຊັ່ນ:- I know that this movie suitable for Children.

–  It was a battle famous in history.

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃນການໃຊ້ Adjective

 1. Adjective ຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອຂະຫຍາຍນາມໃຫ້ຮຽງໄວ້ຫຼັງກິລິຍາເທົ່ານັ້ນ ຫ້າມໃຊ້ແບບຮຽງໄວ້ໜ້ານາມໂດຍເດັດຂາດ:

– Sorry : ເສຍໃຈ           – afraid: ຢ້ານ                      – well: ຢູ່ດີສະບາຍ.

–  Alive: ມີຊີວິດຢູ່         –  ashamed: ລະອາຍໃຈ     –  worth: ທີຄ່າ

– Awake: ຕື່ນຢູ່             – ill: ປ່ວຍ                             – alike: ຄືກັນ             – asleep: ຫລັບ

– Aware: ລະວັງ            –  alone: ໂດຍລຳພັງ              –  content: ພໍໃຈ     – unable: ບໍ່ສາມາດ

ຕົວຢ່າງ : –  The president is sorry.   ປະທານປະເທດມີຄວາມເສຍໃຈ

– William is ashamed ວິລຽມຮູ້ສືກລະອາຍໃຈ.

 1. Adjective ຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອໃຊ້ຂະຫຍາຍນາມ ໃຫ້ຮຽງໄວ້ໜ້ານາມໂດຍກົງ. ຫ້າມຮຽງໄວ້ຫຼັງກິລິຍາເດັດຂາດ:

– Former: ກ່ອນ     –   latter: ຫຼັງ              – inner: ພາຍໃນ            – outer: ພາຍນອກ

– Upper: ຂ້າງເທິງ     – elder: ແກ່ກວ່າ        – drunken: ຂີ້ເມົາ       – middle: ກາງ

– entire: ທັງໝົດ      –  wooden: ເຮັດດ້ວຍໄມ້                                 –  golden: ເຮັດດ້ວຍທອງ     – Especial: ສະເພາະ

– neighboring : ເພື່ອນບ້ານ.

Ex: 1,Thailand is neighboring country.  ປະເທດໄທເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານ

2, We meet a drunker teacher. ພວກເຮົາໄດ້ພົບຄູຂີ້ເມົາຄົນໜື່່ງ

 1. Adjective ທີ່ໄປຂະຫຍາຍສັບພະນາມປະສົມ (Compound pronoun) ຕໍ່ໄປນີ້ ໃຫ້ຮຽງໄວ້ຫຼັງໂດຍກົງ. ຫ້າມຮຽງໄວ້ໜ້າ.

-Someone  ບາງຄົນ          – everybody ທຸກໆຄົນ            – anything ສີ່ງອື່ນໆ

-Something ບາງຢ່າງ         – everywhere ທຸກໆບ່ອນ      – no one ບໍ່ມີໃຜ

-Somebody ບາງຄົນ          – everything ທຸກຢ່າງ            – nothing ບໍ່ມີຫຍັງ

-Somewhere ບາງບ່ອນ      –  anyone ບາງຄົນ                – no where ບໍ່ມີບ່ອນໃດ

– Everyone ທຸກຄົນໆ          –  nobody ບໍ່ມີໃຜ

Ex:1/  I have something important to tell you  ຂ້ອຍມີບາງສີ່ງບາງຢ່າງທີ່ສຳຄັນຈະບອກເຈົ້າ

2 /  There is nothing to for us to do .  ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ໃຫ້ເຮົາເຮັດມື້ນີ້

 1. Adjective ທີ່ສະແດງການວັດຂະໜາດຕ່າງໆ ຂອງນາມ ຕ້ອງວາງໄວ້ຫຼັງນາມສະເໝີເຊັ່ນ:  long, high, old, short, tall…….

Ex : 1/ This river is two hundred mile long.  ແມ່ນຳ້ສາຍນີ້ຍາວ 200 ໄມລ

2 / This mountain is five hundred meter high  ພູເຂົາໜ່ວຍນີ້ສູງ 2000 ແມັດ

( ຂໍ້ຄວນຈື່ : ຢ່າໃຊ້ຄຳຄຸນນາມທີ່ໃຊ້ວັດຂະໜາດ ໄວ້ທາງໜ້າຫຼື ທາງກາງປະໂຫຍກເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຫຼັການໃນການນຳໃຊ້ຜິດ

 1. Adjective ຕັ້ງແຕ່ 2 ໂຕຂື້ນໄປ ມາຂະຫຍາຍນາມຕົວດຽວກັນ ຈະວາງໄວ້ໜ້ານາມຕົວນັ້ນໂດຍກົງກໍ່ໄດ້ ຫຼື ຈະວາງໄວ້ຫຼັງນາມກໍ່ໄດ້ ແລະ ໜ້າ Adjective ຕົວສຸດທ້າຍຕ້ອງມີ and ມາຂັ້ນໄວ້ສະເໝີເຊັ່ນ:

1/I have a new, powerful and expensive car.

2/ He is a teacher, witty and wise.

 1. Adjective ທີ່ເປັນສົມມຸດນາມທີ່ເປັນຊື່ສະເພາະ ໃຫ້ວາງໄວ້ທາງຫຼັງນາມນັ້ນສະເໝີ ແລະ ຂຽນດ້ວຍອັກສອນຕົວໃຫຍ່ໂດຍມີ the ໜ້າທຸກຄັ້ງ. ຕົວຢ່າງລຸ່ມນີ້ :

Ex :1/ King Anounvong, the Great. ສົມເດັດເຈົ້າອະນຸວົງ

2 / Ivan, the Terrible    ອີແວນຕົວດຸຮ້າຍ

 

 1. ຖ້າ Adjective ນັ້ນເປັນ Adjective phrase (ຄຸນນາມວະລີ) or Adjective clause(ຄຸນນາມປະໂຫຍກ) ໄປຂະຫຍາຍນາມໃດ ໃຫ້ຮຽງໄວ້ຫຼັງນາມນັ້ນຕະຫຼອດໄປ.

Ex: 1/ John with his family is happy.

2/ The teacher who teaches me is John

 1. Adjective ຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອໄປຢູ່ໜ້ານາມເອກະພົດນັບໄດ້ໃຫ້ໃຊ້ a ນຳໜ້ານາມນັ້ນເສຍກ່ອນ ແລ້ວຈື່ງວາງຄຳ Adjective ເຫຼົ່ານີ້ມາຂະຫຍາຍ ໄດ້ແກ່: half, such, too, so, quite, rather, many…

Ex : 1/ He spend half a day on gambling…….. ເຂົາໃຊ້ເວລາຫຼີ້ນການພະນັນຄື່ງມື້.

2/  It’s too hard a problem for him ມັນເປັນບັນຫາທີ່ຍາກເກີນໄປສຳລັບເຂົາ.

*ຊະນິດຂອງ Adjective

 1. Descriptive Adjective ແປວ່າ: ຄຳຄຸນນາມບອກລັກສະນະ ໃຊ້ສະແດງລັກສະນະ ຫຼື ຄຸນນະພາບຂອງຄົນ ສັດ ສິ່ງຂອງ ແລະ ສະຖານທີ່…ໄດ້ແກ່: good, bad, tall, black, white, fat, thin, clever, foolish, poor, rich, brave, coward, pretty, ugly, happy, sorry……

Ex :   The rich man lives in big house ເສດຖີອາໃສຢູ່ບ້ານຫຼັງໃຫຍ່

 1.  Proper adjective: ຄຳຄຸນນາມບອກສັນຊາດ ຄຳທີ່ໄປຂະຫຍາຍນາມເພື່ອບອກສັນຊາດ

Proper noun                         proper adjective

England  ປະເທດອັງກິດ                 English ຄົນອັງກິດ

Thailand ປະເທດໄທ                     Thai ຄົນໄທ

Ex : He employs thai chef ລາວຈ້າງພໍ່ຄົວຊາວໄທຄົນໜື່ງ

 1. Quantitative adjective: ຄຳຄຸນນາມບອກປະລິມານ: ຄຳທີ່ໄປຂະຫຍາຍນາມເພື່ອບອກປະລິມານ ແຕ່ບໍ່ບອກຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນ: much, many, some, little, any, enough, half, great, all, whole, sufficient, etc….

Ex : 1/Take great care of your health  ເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ຫຼາຍໆ…..

2/  He ate much rice at school yesterday ລາວກີນເຂົ້າຫຼາຍມື້ວານນີ້ຢູ່ໂຮງຮຽນ

 1.  Numberal adjective :ຄຳຄຸນນາມບອກຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນ: ຄໍາທີ່ໄປຂະຫຍາຍນາມເພື່ອບອກຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນ.                                                                                        **Cardinal numberal adjective: ຄຳຄຸນນາມທີ່ໃຊ້ນັບຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນຂອງນາມໄດ້ແກ່: one, two, three, four….

Ex: My hand has five fingers.

              ** Ordinal numberal Adjective: ຄື ຄຳຄຸນນາມທີ່ໃຊ້ຂະຫຍາຍນາມເພື່ອບອກຈຳນວນນັບທີ່ເປັນລຳດັບຂອງນາມນັ້ນໆໄດ້ແກ່: first, second, third….

Ex: He is the first boy to be rewarded in this school. ລາວເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນໂຮງຮຽນ

               ** Multiplicative Adjective ຄື: ຄຳຄຸນນາມທີ່ບອກທະວີຂອງນາມ ໄດ້ແກ່: double, triple, fourfold

Ex: Some rose are double ດອກກຸຫຼາບບາງດອກມີ2 ຊັ້ນ

 1. Demonstrative adjective: ຄຳຄຸນນາມຊີ້ສະເພາະ ໃຊ້ສະເພາະກັບນາມຕົວໃດຕົວໜື່ງ: this, that, these, those, such, same

Ex : I invited that man to come in. ຂ້ອຍໄດ້ເຊີນຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນໃຫ້ເຂົາມາຂ້າງໃນ

 1. Interrogative adjective: ຄຳຄຸນນາມບອກຄຳຖາມ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຄຳຖາມ ໂດຍຈະວາງໄວ້ຕົ້ນປະໂຫຍກ ແລະ ມີນາມຕາມຫລັງໄດ້ແກ່: what, which, whose.

Ex: Which way shall we go ? ເຮົາຈະໄປທາງໄດກັນດີ ?

 1. Possessive adjective: ຄຳຄຸນນາມສະແດງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ໄດ້ແກ່: my, our, your, his, her, its and their.

Ex :1/ This is my table  ນີ້ແມ່ນໂຕະຂອງຂ້ອຍ….

2/ Her book is on my desk ໜັງສືຂອງລາວຢູ່ເທີງໂຕະ…..

 1. Distributive adjective: ຄຳຄຸນນຕາມແບ່ງແຍກ ເພື່ອໄປຂະຫຍາຍນາມເພື່ອແບ່ງແຍກອອກຈາກກັນເປັນອັນໜື່ງ ຫຼື ສ່ວນໜື່ງ: each, every, either, neither……

Ex : Every soldier is punctually in this place ທະຫານທຸກຄົນເຂົ້າປະຈຳການຖືກເວລາດີ

 1. Emphasizing adjective: ຄຳຄຸນນາມເນັ້ນຄວາມ ໃຊ້ຂະຫຍາຍນາມເພື່ອເນັ້ນຄວາມໃຫ້ມີນໍ້າໜັກຂື້ນໄດ້ແກ່: own, very

Ex : Saeng is my own girl-friend. ແສງຄືແຟນຂອງຂ້ອຍ

 1. Exclamatory Adjective ( ຄຳຄຸນນນາມບອກອຸທານ) ໝາຍເຖີງຄຳຄຸນນາມເພື່ອຂະຫຍາຍເພື່ອໃຫ້ເປັນຄຳອຸທານ ເຊັ່ນ :

Ex : What the girl she is ? ລາວເປັນຜູ້ຍິງແບບໃດຫວາ !

 1. Relative adjective ( ປະພັນຄຸນນາມ ) ໝາຍເຖີງຄຳທີ່ໃຊ້ຂະຫຍາຍຄຳທີ່ຕາມຫຼັງ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຍັງເຮັດໜ້າທີ່ຄ້າຍໆປະທານທີ່ເຊື່ອມປະໂຫຍກ

Ex :  1/Give me what money you have ຈົ່ງເອົາເງີນຫຍັງກະໄດ້ທີ່ເຈົ້າມີມາໃຫ້ຂ້ອຍ

2/ I will take whichever horse you don’t want ຂ້ອຍຈະເອົາມ້າໂຕທີ່ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການນັ້ນໄປ………

(  What ແລະ Whichever ເປັນຄຳຄຸນນາມທີ່ຂະຫຍາຍຄຳນາມທີ່ຢູ່ດ້ານຫຼັງ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ເຮັດໜ້າທີ່ເຊື່ອມປະໂຫຍກໜ້າ ແລະ ປະໂຫຍກຫຼັງໃຫ້ເຂົ້າກັນ )

ຈາກບົດຄວາມທີ່ອະທິບາຍມາຂ້າງເທີງ ກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ສືກສາຮ່ໍາຮຽນ ພາສາອັງກິດເຂົ້າໃຈ ບໍ່ຫຼາຍກໍ່ນ້ອຍ…. ທ້າຍນີ້ເມື່ອອ່ານຈົບກໍ່ຢ່າລືມກົດໄລຄ & ກົດແຊຮ ຖ້າບົດຄວາມນີ້ມີປະໂຫຍດສຳລັບເຈົ້າ……….

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*