ຫຼັກການໃຊ້ Verb to Be ແລະ Verb to Have, Verb to Do..

 ສະບາຍດີ ມື້ນີ້ຂ້ອຍຈະເອົາຂໍ້ຄ່ອງໃຈ ທີ່ຫຼາຍໆຄົນຖາມກ່ຽວກັບຫຼັກການ ນຳໃຊ້  Verb to Be  ແລະ Verb to Have, Verb to Do ມາອະທິບາຍໃຫ້ຈະແຈ້ງຂື້ນອີກຕື່ມ. ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຂຽນກໍ່ໄດຈາກການຮຽນ;ປະສົບການ, ຕຳລາບາງເຫຼັ້ມເພື່ອມາຂະຫຍາຍບົດຄວາມໃຫ້ມີລາຍລະອຽດຂື້ນຕື່ມ.

ໜ້າທີ່ຂອງ Verb to Be

I. ວາງໄວ້ໜ້າກິລິຍາ “ing” ເຮັດໃຫ້ປະໂຫຍກນັ້ນເປັນ Continuous Tense ແປວ່າ”ກຳລັງ” ທຸກຄັ້ງໄປເຊັ່ນ:

  –   We are learning English. ພວກເຮົາກຳລັງຮຽນພາສາອັງກິດ.

   –  He is reading a book. ລາວກຳລັງອ່ານໜັງສື.

   – It is sleeping under the bed.ມັນກຳລັງນອນຢູ່ກ້ອງຕຽງ.

  – The student are playing football.ນັກຮຽນກຳລັງຫຼີ້ນເຕາະບານ.

II. ວາງໄວ້ໜ້າກິລິຍາຊ້ອງ 3 (ສະເພາະກຳມະກິລິຍາ) ເຮັດໃຫ້ປະໂຫຍດນັ້ນເປັນກຳມະວາຈົກ(passive Voice) ແປວ່າ: “ຖືກ ຫຼື ຖູກກະທຳ” ເຊັ່ນ:
  –   He was punished by the teacher yesterday.  ລາວທຳໂທດໂດຍຄູມື້ວານນີ້.
–     A glass of water of mine is broken.  ແກ້ວນ້ຳຂອງຂ້ອຍ (ຖືກ) ເຮັດແຕກແລ້ວ.
  –   That house was built here last year. ເຮືອນຫຼັງນີ້ຖືກສ້າງຂື້ນຢູ່ທີ່ນີ້ປີກາຍນີ້.
III. ວາງໄວ້ໜ້າ (Infinitive) ແປວ່າ: “ຈະ,ຈະຕ້ອງ”  ສະແດງເຖີງໜ້າທີ່ທີ່ຕ້ອງເຮັດ,ຕ້ອງກະທຳ,ແຜນການ,ການຕຽມການ,ຄຳສັ່ງ,ຄຳຂໍຮ້ອງຫຼືຄວາມເປັນໄປໄດ້ເຊັ່ນ:
  – He is to stay here till I come back. ລາວຈະຕ້ອງຢູ່ທີ່ນີ້ຈົນກວ່າຂ້ອຍຈະກັບ.
  – He is to be paid at the end of this week. ລາວອາດຈະໄດ້ຮັບເງີນທ້າຍອາທິດນີ້.
  – Somphone is to go home tomorrow. ສົມພອນຈະເມືອບ້ານມື້ອື່ນນີ້.
IV. ວາງໄວ້ທາງໜ້າປະໂຫຍກ ອາດຈະກາຍເປັນປະໂຫຍດຄຳສັ່ງ,ອວຍພອນ,ທີ່ນຳໜ້າປະໂຫຍກດ້ວຍAdjective ຕ້ອງໃຊ້ “Be”ນຳໜ້າສະເໝີເຊັ່ນ:
  – Be quiet. The baby is sleeping. ມິດແດ່ ເດັກນ້ອຍກຳລັງນອນຢູ່.
  – Be good luck in your examination.ຂໍໃຫ້ໂຊດດີໃນການສອບເສັງຂອງເຈົ້າ.
* ອັນໜື່ງຖ້າຕ້ອງການເນັ້ນຄຳສັ່ງ ຄຳອວຍພອຍນັ້ນໃຫ້ມີນ້ຳໜັກຂື້ນ ໃຫ້ໃຊ້ Do ນຳໜ້າ Be ອີກເທື່ອໜື່ງເຊັ່ນ:
– Do be quiet. I am doing the exercises. ຂໍໃຫ້ມິດແດ່ເທາະ ຂ້ອຍກຳລັງເຮັດວຽກບ້ານຢູ່.
–  Don’t be so silly.(ຮູບແບບປະຕິເສດໃຊ້ Don’t ນຳໜ້າ be) ຢ່າງງໍແງແນວນັ້ນກໍແລ້ວກັນ.
V.ໃຊ້ນຳໜ້າສຳນວນ about to + Verbຊ່ອງ1 ແປວ່າ “ຈະ” ສະແດງເຖີງເຫດການທີ່ຈະທີ່ເກິດຂື້ນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ເຊັ່ນ:
– They are about to start jouney this evening.  ພວກເຂົາຈະອອກເດີນທາງມື້ແລງນີ້.
– Mr Brown is about to go be here soon. ທ້າວ ບຣາວຈະມາເຖີງທີ່ນີ້ໄວໆນີ້.
–  I am about to go home within two hours. ຂ້ອຍຈະເມື່ອບ້ານພາຍໃນ 2 ຊົ່ວໂມງ.
VI. ໃຊ້ເຮັດນ້າທີ່ເປັນກີລີຍາຫລັກ (Principal Verb) ໃນປະໂຫຍກໄດ້ ກໍລະນີປະໂຫຍກນັ້ນບໍມີVerb(ກິລິຍາ)ໂຕອື່ນເຂົ້າມາຮ່ວມຢູ່ກັບ Verb to be ເຊັ່ນ:
–  Ouda is always a good girl. ອຸດາເປັນເດັກຍີງດີສະເໝີ.
–  I am a teacher of English. ຂ້ອຍເປັນຄູສອນພາສາອັງກິດ.
– These tourists are from the America. ນັກທ່ອງທຽວເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກອັງກິດ.
            ໜ້າທີ່ຂອງ Verb to have


I. ຈັດຮຽງໄວ້ໜ້າກິລິຍາຊ່ອງ3 (past participle) ເຮັດໃຫ້ປະໂຫຍກນັ້ນເປັນ Perfect Tense ( ປັດຈຸບັນທີ່ສົມບູນ) ຂື້ນມາທັນທີເຊັ່ນ:

    – Thongsai has lives in Laos for three years. ທອງໄຊໄດ້ມາຢູ່ປະເທດລາວເປັນເວລາ3ປີແລ້ວ.

– We have learned English since last month. ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນພາສາອັງກິດມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

2: ໃຊ້ໂດຍມີກິລິຍາປົກກະຕິທີ່ນຳນ້າດ້ວຍ “to”  (Infinitive) ຕາມຫຼັງ ແປວ່າ: “ຕ້ອງ” ສະແດງເຖີງພັນທະໜ້າທີ່ຫຼືຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງກະທຳ ເຊັ່ນ:

– He has  to study English next month. ລາວ(ຜູ້ຊາຍ)ຈະຕ້ອງຮຽນພາສາອັງກິດເດືອນໜ້າ.

– I have to do it by myself. ຂ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດມັນດ້ວຍຕົນເອງ.

III. ໃຊ້ໃຫ້ເກີດຄວາມໝາຍເທົ່າກັບເຫດກການຕາມປະໂຫຍກ (Causative Use of “Have”)ແມ່ນປະໂຫຍກທີ່ໃຊ້ໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຮັດການຢ່າງໃດຢ່າງໜື່ງໃຫ້  ກໍລະນີແບບນີ້ແຍກອອກໄດ້ 2 ແບບ(Structures) ຄື:

 1. ຖ້າເນັ້ນຜູ້ກະທຳ ເຮົາຈະໃຊ້ຮູບແບບປະໂຫຍກ ວ່າHave + Someone(ຜູ້ທີ່ກະທຳ) +Verb 1 without “to”( ຄຳກິຍາຊ່ອງ1 ບໍ່ມີ”to”) + Something ເຊັ່ນ:

– I have Sompharn wash my car every Sunday. ຂ້ອຍໃຫ້ສົມພານລ້າງລົດຂອງຂ້ອຍທຸກໆ ອາທີດ.

–  She has her daughter clean a room every morning. ລາວ(ຜູ້ຍີງ)ໃຊ້ລູກສາວຂອງລາວເຮັດຄວາມສະອາດຫ້ອງທຸກໆ ເຊົ້າ.

 • ອັນໜື່ງ have ໃຊ້ get ມາແທນກໍໄດ້ ແຕ່ Non-Finite Verb ທີ່ຕາມຫຼັງຕ້ອງເປັນ with “to” ຄືວ່າມີ ນຳໜ້າໄດ້ເຊັ່ນ:

– I got Det to bring my car back. (= I had Det bring my car back.) ຂ້ອຍໃຫ້ເດດນຳເອົາລົດຂອງຂ້ອຍມາຄືນ.

–  The teacher gets me to read a book every day. (= The teacher has me to read a book every day.) ອາຈານໃຫ້ຂ້ອຍອ່ານໜັງສືທຸກມື້.
2:  ຖ້າຫາກເນັ້ນສີ່ງຂອງທີ່ຖືກກະທຳ (Passive) ເຮົາຈະໃຊ້ຮູບແບບປະໂຫຍກວ່າ :
– Have + something (ສີ່ງທີ່ຖືກກະທຳ) + Verb ຊ່ອງ3ເຊັ່ນ:

–  I have my car washed every Saturday. ຂອ້ຍໃຫ້ລາວລ້າງລົດຂອງຂ້ອຍທຸກໆວັນເສົາ.
–  He has his gun claened. ລາວ(ຜູ້ຊາຍ)ໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຮັດຄວາມສະອາດປືນໃຫ້ຫຼືຈະໃຊ້ get ແທນ have ກໍໄດ້ ເຊັ່ນ:
  – I got my bicycle washed. ຂອ້ຍໃຫ້ປູ້ອື່ນລ້າງລົດຂອງຂ້ອຍໃຫ້
 IV. Verb to have ນອກຈາກຈະໃຊ້ເປັນກິລິຍາພິເສດຫຼືກິລິຍາຊ່ວຍແລ້ວ ຍັງສາມາດນຳມາໃຊ້ຢ່າງກິລິຍາຫຼັກ (Principal verb) ທົ່ວໆໄປອີກດ້ວຍ ໃນກໍລະນີນີ້ເຮັດໃຫ້ have (has,had) ມີຄວາມໝາຍແປໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ:
       1.ແປວ່າ “ຮັບ” (Receive) ເຊັ່ນ:
           – He had a letter this morning.  ລາວ(ຜູ້ຊາຍ)ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍສະບັບໜື່ງເມື່ອເຊົ້ານີ້.
                 (had ເທົ່າກັບ receive)
        2.ແປວາ່ “ປະສົບການ” (Experience)  ເຊັ່ນ:
              – Somdee  had a good time at Thailand last week. ສົມດີໄດ້ ມ່ວນຊື່ນຫຼາຍຢູ່ທີ່ປະເທດໄທເມື່ອອາທີດທີ່ແລ້ວ.
                       ( had ເທົ່າກັບ experience)
       3.ແປວ່າ “ຮັບປະທານ” (eat) ເຊັ່ນ:
             – We have our  lunch at noon. ພວກເຮົາຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງຂອງພວກເຮົາເວລາທ່ຽງ
                         ( haveເທົ່າກັບ eat)
        *ການໃຊ້ Verb to do  ຕາມຄວາມໝາຍທັ3 ຂໍ້ທີ່ກ່າວມານີ້ ຫາກສ້າງເປັນປະໂຫຍກປະຕິເສດ ( Negative)ແລະປະໂຫຍກຄຳຖາມ ( Intorrogative ) Verb to do ເຂົ້າມາຊ່ວຍ ໃຊ້ not ຕື່ມຂ້າງຫຼັງ have ຫຼື ນຳເອົາhave ໄປໄວ້ຕົ້ນປະໂຫຍກຄືກິລິຍາພີເສດ (helping Verb) ຕົວອື່ນຫາບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນ: 
       ** Affirmative (ປະໂຫຍກບອກເລົ່າ)                 
– He has his breakfast at seven.  ລາວ(ຜູ້ຊາຍ)ຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າຂອງລາວເວລາ7ໂມງ.
–  They had a letter yesterday. ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຈົດໝາຍເມື່ອວານນີ້.
        **Negative (ປະໂຫຍກປະຕິເສດ)
– He doesn’t have his breakfast at seven. ລາວ(ຜູ້ຊາຍ)ບໍ່ໄດ້ຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າຂອງລາວເວລາ7ໂມງ.
– They didn’t have a letter yesterday. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍເມື່ອວານນີ້.
     ** Interrogative (ປະໂຫຍກຄຳຖາມ)
         – Does he have his breakfast at seven ?  ລາວ(ຜູ້ຊາຍ)ຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າເວລາ7ໂມງບໍ ?
         –  Did they have a letter yesterday ? ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຈົດໝາຍບໍເມື່ອວານນີ້ ?
4. ແປວ່າ “ມີ” (Possess)  ເຊັ່ນ:
–  She has a sister. ລາວ(ຜູ້ຍີງ)ມີນ້ອງສາວຄົນໜື່ງ
(has ເທົ່າກັບ possess)
–   Daeng has many friend in Champasak. ແດງມີໝູ່(ເພື່ອນ)ຫຼາຍຢູ່ຈຳປາສັກ.
(has ແລະ have ເທົ່າກັບ possess)
     
Affirmative          Negative                     Interrogative
British Usage :          He has a pen.      He has not a pen.          Has he a pen ?
American Usage :     He has a pen.      He doesn’t have a pen.  Does he have a pen ?
 V. Verb to have ເມື່ອມີຄຳກິລິຍາບາງຄຳມາຕາມຫຼັງ ຈະເຮັດໃຫ້ກິລິຍາຕົວນັ້ນກາຍເປັນຄຳນາມຂື້ນມາ ແລະບາງຄຳທີ່ຕາມຫຼັງ have ທີ່ກ່າວມານີ້ ຕ້ອງໃຊ້ໂດຍມີArticle “a” ນຳໜ້າຕະຫຼອດໄປ ສ່ວນຄຳແປຂອງhave ຕາມກົດການໃຊ້ແບບຂໍທີ່5ນີ້ ຍ່ອມຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມໝາຍຂອງຄຳທີ່ຕາມຫຼັງ ບໍຈຳກັດແນ່ນອນຕາຍຕົວເຊັ່ນ:
                                 have a rest            ພັກຜ່ອນ
                                 have a walk           ຢ່າງຫຼີ້ນ
                                 have a swim          ລ່ອຍນ້ຳ
                                 have a ride            ຂີ່
                                 have a sleep          ນອນຫຼັບ
                                 have a drink           ດື່ມ
  – We has  a swim in the pool yesterday. ພວກເຮົາໄດ້ລອຍນ້ຳໃນສະນັ້ນເມື່ອວານນີ້
–  She wants to have a drink with you.  ລາວ(ຜູ້ຍີງ)ຕ້ອງການດື່ມກັບເຈົ້າ
–  Does your grandfather have a walk every morning?  ປູ່ຂອງເຈົ້າອອກຢ່າງທຸກໆ ເຂົ້າຫຼືບໍ?
VI.ເມື່ອ Verb to have ນຳມາໃຊ້ເພື່ອສະແດງລັກສະນະສະເພາະແລະຄວາມສຳພັນຂອງສີ່ງຂອງນັ້ນໆ ຈະໃຊ້  Verb to be ແທນກໍໄດ້ເຊັ່ນ:
– This house has six windows.  ເຮືອນຫຼັງນີ້ມີປ່ອງຢ້ຽມ 6 ປ່ອງ. = There are six windows in this house.  ມີປ່ອງຢ້ຽມ6 ປ່ອງ ໃນເຮືອນຫຼັງນີ້.
–  My room has three tables . ຫ້ອງຂອງຂ້ອຍມີໂຕະ 3 ໜ່ວຍ= Three are tables in my room ມີໂຕະ 3ໜ່ວຍໃນຫ້ອງຂອງຂ້ອຍ.
                                                                 


                                                                                   ໜ້າທີ່ຂອງ Verb to do

I. ສ້າງປະໂຫຍກບອກເລົ່າ (Affirmative) ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍກຄຳຖາມ(Interrogatvie) ຫຼືປະຕິເສດ (Negatiອe) ໃນກໍລະນີປະໂຫຍກເຫຼົ່ານັ້ນຖືກກັບຫຼັກການທີ່ວ່າ :

      Verb to have       ບໍ່ມີ

       Verb to be           ບໍ່ຢູ່

        Verb to do          ມາຊ່ວຍ

(ຫຼືມີ will, would, shall, can, could, may, might, must, ຢູ່ແລ້ວກໍ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ Verb to do ມາຊ່ວຍ)

 ຄຳຖາມ : ອາຈານ Verb to do ມີຕັ້ງ3ໂຕ ຈະນຳມາໃຊ້ຕ່າງກັນແນວໃດ ? ໃຊ້ຕ່າງກັນແບບນີ້ ທ່ອງຈຳເອົາໄວ້…

ເອກະພົດ             ໃຊ້        does

ພະຫູພົດ               ໃຊ້        do

I, They, We, You ໃຊ້ do ເໝືອນກັນ

ກິລິຍາທີ່ສຳຄັນບໍ່ຕ້ອງຕື່ມ s (es, ing)

ຕົວຢ່າງໃຊ້ do ມາຊ່ວຍ

ບອກເລົ່າ: You speak French to your friend. ເຈົ້າເວົ້າພາສາຝຣັ່ງກັບເພື່ອນຂອງເຈົ້າ.

ຄຳຖາມDo you speak French to your friend ? ເຈົ້າເວົ້າພາສາຝຣັ່ງກັບເພື່ອນຂອງເຈົ້າບໍ ?

(ຢ່າໃຊ້: Are you speak French to your friend ? ຫຼື Speak you French to your friend ?)

ປະຕິເສດ:You don’t (ຫຼື do not) speak French to your friend.ເຂົາບໍ່ໄດ້ເວົ້າພາສາຝຣັ່ງກັບເພື່ອນຂອງເຈົ້າ.

(ຢ່າໃຊ້: You aren’t (ຫຼື are not) speak French to your friend.

You speak not (ຫຼື not spesk) French to you friend. ເປັນອັນຂາດ)

ຕົວຢ່າງ Does ມາຊ່ວຍ

ບອກເລົ່າ:  He opens the window by himself. ລາວເປີດປ່ອງຢ້ຽມດ້ວຍຕົວເອງ

ຄຳຖາມ:    Does he open the window by himself ? ລາວເປີດປ່ອງຢ້ຽມດ້ວຍຕົວເອງບໍ?  (ຢ່າໃຊ້: Is he opens the window by himself ?ຫຼື  Opens he the window by himself ?)

ປະຕິເສດ:  he doesn’t(ຫຼື does not) open the window by himself. (ຢ່າໃຊ້  He is not opens the window by self ຫຼື  He open not (ຫຼື not opens) the window by himself.ເປັນອັນຂາດ)

ຕົວຢ່າງໃຊ້ Did ມາຊ່ວຍ

ບອກເລົ່າ: She went to English last week. ລາວໄປປະເທດອັງກິດອາທີດທີ່ຜ່ານມາ

ຄຳຖາມ:    Did she go to English last week ? ລາວໄປປະເທດອັງກິດບໍອາທີດທີ່ຜ່ານມາ ? (ຢ່າໃຊ້ : Was she went to English last week ? ຫຼື Went she to English last week ?  ຫຼື Did she went to English last week ?)

ປະຕິເສດ:She didn’t (ຫຼື did not) go to English. ລາວບໍ່ໄດ້ໄປປະເທດອັງກິດ.

( ຢ່າໃຊ້: She wasn’t went to English

ຫຼື She went not ( not went) to English.

II. ໃຊ້ແທນກິລິຍາຕົວອື່ນທີ່ຢູ່ໃນປະໂຫຍກດຽວກັນ ເພື່ອນຕ້ອງການບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ກິລິຍາຕົວເດີມນັ້ນຊ້ຳໆ ຊາກໆ ເຊັ່ນ:

 • Billy likes badminton and so does jenny. ບິນລິມັກຕີດອກປີກໄກ່ແລະເຈນນີ່ກໍ່ມັກຄືກັນ.
 • You speak Lao and I do too. ເຈົ້າເວົ້າລາວແລະຂ້ອຍກໍ່ເຊັ່ນກັນ.
 • She worked yesterday but I didn’t. ລາວເຮັດວຽກມື້ວານນີ້ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຮັດ.

(does, do, didn’t ທັງ 3 ຄຳນີ້ໄປແທນກິລິຍາ likes, speak, ແລະ worked ຕາມລຳດັບ ທັ້ງນີ້ເພື່ອຕ້ອງການບໍ່ໃຫ້ເວົ້າຊ້ຳໆຊາກໆ)
III. ໃຊ້ໝູນກິລິຍາຕົວອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມສຳຄັນກັບກິລິຍາຕົວນັ້ນວ່າ ຈຳຕ້ອງເຮັດແບບນັ້ນ ຫຼືເກິດຂື້ນຈີງໆ ໂດຍໃຫ້ວາງໄວ້ໜ້າກິລິຍາທີມັນໄປໝູນອີກເທື່ອໜື່ງ ເຊັ່ນ:

 • I do go and see you tomorrow. ຂ້ອຍຈະໄປຫາເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ມື້ອື່ນ.
 • Danai does write to me. ດາໄນຈະຂຽນຈົດໝາຍເຖີງຂ້ອຍແທ້ໆ.
 • They did live there two years ago. ພວກເຂົາໄດ້ຢູ່ທີ່ນັນແທ້ໆ ເມື່ອ2 ປີຜ່ານມາ.
 • Do come with us. ໄປກັບພວກເຮົາໃຫ້ໄດ້ເດີ.
  (Do, does, did, ແລະ do ຮຽງໄວ້ໜ້າກິລິຍາໃດ ເນັ້ນຫຼືໜຸນກິລິຍານັ້ນໃຫ້ມີນ້ຳໜັກການກະທຳຂື້ນຫຼາຍ ( ແທ້ໆ)
   IV. ໃຊ້ແທນກິລິຍາຫຼັກໃນປະໂຫຍກສັ້ນໆ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ນຳເອົາກິລິຍາຫຼັກໃນປະໂຫຍກຄຳຖາມນັ້ນ ມາກ່າວຊ້ຳໃນປະໂຫຍກຄຳຕອບ ເຊັ່ນ:
  – Do you smoke a cigarette ?             Yes, I do
  ເຈົ້າສູບຢາບໍ  ?                                          ແມ່ນ ຂ້ອຍສູບຢາ
  ( ຢ່າໃຊ້  Yes, I smoke a cigarette ເພາະມັນເຊີຍ )
  – Did he ride a bicycle to school ?       Yes, he did
  ລາວຂີ່ລົດຖີບໄປໂຮງຮຽນບໍ?            ແມ່ນ ລາວຂີ່
  (ຢ່າໃຊ້  Yes, he ride bicycle to school  ເພາະມັນເຊີຍ)
  – Does she draw a picture ?                Yes, she does
  ລາວແຕ້ມຮູບບໍ ?                             ແມ່ນ ລາວແຕ້ມ
  (ຢ່າໃຊ້ Yes, she draw a picture.ເພາະມັນເຊີຍ )
  V.ໃຊ້ແທນກິລິຍາຫຼັກໃນປະໂຫຍກທັ້ງທີ່ເຫັນດ້ວຍ(agreement) ແລະບໍ່ເຫັນດ້ວຍ(disagreement) ທັ້ງນີ້ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການນຳເອົາກິລິຍາຫຼັກໃນປະໂຫຍກນຳມາກ່າວທາງໜ້າ ມາເວົ້າອີກເທື່ອທີ2ເຊັ່ນ:
  ເຫັນດ້ວຍ        Tom speaks a lot.                     Yes, he does
  ທອມເວົ້າຫຼາຍ                                        ແມ່ນ ລາວເວົ້າຫຼາຍ
  ບໍ່ເຫັນດ້ວຍ       Your dog barks a lot                 No, it doesn’t
  ໝາຂອງເຈົ້າເຫົ່າຫຼາຍເກີນ                 ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ເຫົ່າຫຼາຍດອກ
  ເຫັນດ້ວຍ            She sang well                            Yes, she did
  ລາວຮ້ອງເພງມ່ວນດີ                         ແມ່ນ ລາວຮ້ອງເພງມ່ວນ
  ບໍ່ເຫັນດ້ອຍ      You eat too much                       No, I don’t
  ເຈົ້າກີນຫຼາຍເກີນໄປ                                ບໍ່ ຂ້ອຍບໍໄດ້ກີນຫຼາຍເລີຍ
  VI. Verb to do ຖ້ານຳມາໃຊ້ແບບກິລິຍາຫຼັກ (Principal verb) ທົ່ວໆ ໄປມີຄວາມໝາຍແປວ່າ”ທຳ,ເຮັດ” ດັ່ງນັ້ນ ເປັນຄຳຖາມຫຼືປະຕິເສດຕ້ອງເອົາ Verb to do (ທີ່ເປັ່ນກິລິຍາຊ່ວຍ) ມາຊ່ວຍ do (ທີ່ເປັນກິລິຍາແທ້ອີກເທື່ອໜື່ງ) ຕາມຫຼັກການທີ່ວ່າ…
     ເມື່ອ Do ແປວ່າ”ເຮັດ,ທຳ” ຈະຕ້ອງນຳ do ມາຊ່ວຍເພື່ອປ່ຽນໃຫ້ເປັນຄຳຖາມແລະປະຕິເສດ
  – You do your homework every day. ເຈົ້າເຮັດວຽກບ້ານທຸກໆມື້.
     – Do you do your homework every ? ເຈົ້າເຮັດວຽກບ້ານຂອງເຈົ້າທຸກໆມື້ ບໍ ?
  ( Do ຕົວທີ່1 ເປັນກິລິຍາຊ່ວຍ ມາຊ່ວຍໃຫ້ເປັນຄຳຖາມບໍ່ມີຄຳແປ do ຕົວທີ່2 ເປັນກິລິຍາແທ້ ກິລິຍາໃຫຍ່ ກິລິຍາຫຼັກ ຈະເອີ້ນແນວໃດກໍ່ໄດັ ແປວ່າ”ເຮັດ,ທຳ”)
  You don’t do your homework every day. ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກບ້ານຂອງເຈົ້າທຸກໆມື້.                                                                                                                                      (Do ຕົວທຳອິດ(ໃນຄຳວ່າ don’t ນັ້ນລະ) ເປັນກິລິຍາຊ່ວຍມາຊ່ວຍໃຫ້ເປັນປະຕິເສດບໍ່ມີຄຳແປ “do”ຕົວຫຼັງ ເປັນກິລິຍາແທ້ ແປວ່າ “ເຮັດ,ທຳ”ແລະສີ່ງທີ່ຄວນລະວັງເປັນພິເສດຄືເມື່ອສ້າງຄຳຖາມຫຼືປະຕິເສດ ຢ່າໄດ້ນຳເອົາ do ທີ່ປະກົດຢູ່ໃນປະໂຫຍກບອກເລົ່ານັ້ນຂື້ນໄປໄວ້ຕົ້ນປະໂຫຍກຫຼືຕື່ມ not ລົງຂ້າງຫຼັງ do ແບບມັກງ່າຍແນວນີ້ບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນ..)
  – I do my work in Bangkok.
  ຜິດ: Do I my work in Bangkok.
  ຖືກ: Do I do my work in Bangkok.
  ຜິດ :I do not(don’t) my work in Bangkok.
  (ຖືກ: I do not (don’t) do my work in Bangkok.)
  –  She does her exercises.  ລາວເຮັດແບບຝືກຫັດຂອງລາວ.
       –  Does she do her exercises ? ລາວເຮັດແບບຝືກຫັດຂອງລາວບໍ?
  (ຢ່າໃຊ້ :Does she exercises ? ໂດຍການນຳເອົາ does ທີ່ເປັນກິລິຍາຂື້ນໄປໄວ້ຕົ້ນປະໂຫຍກ ຫວັງວ່າຄົງເຂົ້າໃຈ )
  She doesn’t (does not) do her exercises.
  ລາວບໍ່ໄດ້ເຮັດແບບຝືກຫັດຂອງລາວ.
  (ຢ່າໃຊ້ She does not her exercises.)
  ເບີ່ງຕາຕະລາງປຽບທຽບເມື່ອ Do ເປັນກິລິຍາແທ້
  Affirmative              Interrogative                              Negative
  I do                             ຖືກ:Do I do ?                              ຖືກ I do not (don’t) do.
  ຜິດ:Do I ?                    ຜິດ  I do not (don’t).
  He does.                      ຖືກ: Does he do ?                     ຖືກ  He does not (doesn’t) do.
  ຜິດ: Does he ?            ຜິດ He does not (doesn’t).
  They did.                      ຖືກ:Did they do ?                     ຖືກThey did not (didn’t) do.
  ຜິດ:Did they ?                    ຜິດ They did not (didn’t).
  VII. ໃຊ້ແທນກິລິຍາແທ້ໃນປະໂຫຍກຄຳຖາມທີ່ເປັນ Question-Tags ເຊັ່ນ: 
  – Thongdee lives here, doesn’t he ?  ທອງດີອາໄສຢູ່ທີ່ນີ້ ບໍ່ແມ່ນບໍ?
  (ຢ່າໃຊ້ Edward lives here, doesn’t he live here ?)
  – We don’t drink whisky, do we ?  ພວກເຮົາບໍ່ດື່ມເຫຼົ້າ ແມ່ນບໍ ?
  (ຢ່າໃຊ້  We don’t drink whisky, do we drink whisky ?)
  –  He ate rice, didn’t he ? ລາວກີນເຂົ້າ ບໍ່ແມ່ນບໍ ?
  (ຢ່າໃຊ້  He ate rice, didn’t he eat rice ?)

ໍໍໍໍ******************Thank you for your attention******************************

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*