ບົດທີ 7 ການເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຄວາມໜ້າສົນໃຈ HTML

ບົດທີ 7 ການເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຄວາມໜ້າສົນໃຈ

  1. ການກຳນົດຕົວອັກສອນກະພິບ.

ໃຊ້ແທັກຄຳສັ່ງ <blink> ………. </blink> ສຳລັບແທັກຄຳສັ່ງເຮັດໃຫ້ຕົວອັກສອນກະພິບນີ້ຈະສະແດງຜົນໄດ້ສະເພາະໂປຣແກຣມບຣາວເຊີ Netscape ເທົ່ານັ້ນ.

ຮູບແບບ: <blink> ຂໍ້ຄວາມກະພິບ </blink>

2 ການເຮັດໃຫ້ຕົວອັກສອນເລື່ອນ.

ຮູບແບບ: <marquee> …. </marquee>

ແທັກຄຳສັ່ງ <marquee> ຈະເຮັດໃຫ້ຕົວອັກສອນ ແລະຂໍ້ຄວາມເລື່ອນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າເວັບມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ ໂດຍປົກກະຕິການເລື່ອນຈະເລື່ອນຈາກຂວາຫາຊ້າຍ ຄຳສັ່ງນີ້ຈະສະແດງຜົນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນໂປຣແກຣມ Internet Explorer ເທົ່ານັ້ນ.

ຄຸນລັກສະນະການເລື່ອນຂອງຕົວອັກສອນມີດັ່ງນີ້:

<marquee bgcolor=”ຊື່ສີ” direction=”ທິດທາງການເລື່ອນ” width=”ຄວາມກວ້າງ” height=”ຄວາມສູງ” >

ເຊິ່ງທິດທາງການເລື່ອນສາມາດກຳນົດໄດ້ຄື:

ທິດທາງ ຄຳອະທິບາຍ
Up ເລື່ອນຈາກລຸ່ມຂຶ້ນເທິງ
Down ເລື່ອນຈາກເທິງລົງລຸ່ມ
Left ເລື່ອນຈາກຂວາຫາຊ້າຍ
Right ເລື່ອນຈາກຊ້າຍຫາຂວາ

ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດກຳນົດໃຫ້ຕົວອັກສອນ ຫຼືຂໍ້ຄວາມເລື່ອນກັບໄປກັບມາໄດ້ ດ້ວຍການເພີ່ມຄຸນລັກສະນະ behavior=alternate ໄວ້ພາຍໃນ <marquee> ເຊັ່ນ:

<marquee bgcolor=”yellow” behavior=”alternate” width=”200″ height=”20″> ຂໍ້ຄວາມເລື່ອນ </marquee>

ຕົວຢ່າງ:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>ການກຳນົດຕົວອັກສອນເປັນຫົວເລື່ອງ</TITLE>

</HEAD>

<BODY bgcolor=”#000000″ text=”orange” link=”red” vlink=”green” alink=”yellow”>

<marquee bgcolor=”yellow” behavior=”alternate” width=”200″ height=”20″>ຂໍ້ຄວາມເລື່ອນ </marquee>

<hr color=”red”>

<a href=”#”>Home</a>&nbsp;|&nbsp;

<a href=”#”>About us</a>&nbsp;|&nbsp;

<a href=”#”>Services</a>&nbsp;|&nbsp;

<a href=”#”>Contact us</a>

</BODY>

</HTML>

 

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*