ບົດທີ 6 ການກຳນົດລັກສະນະຕົວອັກສອນ HTML

ບົດທີ 6 ການກຳນົດລັກສະນະຕົວອັກສອນ

ມື້ນີ້ມາຕໍ່ບົດຮຽນເຮົາຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ພື້ນຖານຕ່າງໆແລ້ວ ມື້ນີ້ຂ້ອຍຢາກມານຳສະເໜີກ່ຽວກັບ Tag  ຕ່າງໆຂອງ ພາສາ HTML 

  1. ຮູບແບບການກຳນົດລັກສະນະຕົວອັກສອນ.

ຄຳສັ່ງ ຄຳອະທິບາຍ
<b> ….. </b> ຕົວໜາ
<i> …… </i> ຕົວເນື້ງ
<u> …. </u> ຂີດກ້ອງຕົວໜັງສື
<tt> …. </tt> ຕົວອັກສອນພິມດິດ
<s> ….. </s> ຕົວອັກສອນຂີດຂ້າ
<sup> ….. </sup> ຕົວອັກສອນຂຶ້ນກຳລັງ
<sub> ….. </sub> ຕົວອັກສອນຫ້ອຍ

ຕົວຢ່າງ:

<html>

<head>

<title>ກຳນົດລັກສະນະຕົວອັກສອນ</title>

</head>

<body>

<b>ຕົວອັກສອນເຂັ້ມ</b><br>

<I>ຕົວເນີ້ງ</I><br>

<u>ຕົວອັກສອນຂີດກ້ອງ</u><br>

<tt>ຕົວພິມດີ</tt><br>

<s>ຕົວອັກສອນຂີດຂ້າ</s><br>

<sup>ຂຶ້ນກຳລັງ</sup><br>

<sub>ຕົວຫ້ອຍ</sub><br>

</body>

</html>

2 ກຳນົດຮູບແບບຕົວອັກສອນ.

ເຮົາສາມາດກຳນົດຮູບແບບຕົວອັກສອນໄດ້ດ້ວຍຄຸນສົມບັດຊື່ວ່າ face ແລ້ວກຳນົດຄ່າໃຫ້ເທົ່າກັບຮູບແບບຕົວອັກສອນທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ເອກະສານໃນເວັບອະນຸຍາດໃຫ້ກຳນົດແບບຕົວອັກ ສອນໄດ້ຫຼາຍແບບ ໂດຍບຣາວເຊີຈະມີການກວດສອບໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ.

  • ຮູບແບບຕົວອັກສອນພາສາລາວທີ່ເໝາະສົມໄດ້ແກ່: saysettha OT
  • ຮູບແບບຕົວອັກສອນພາສາອັງກິດທີ່ເໝາະສົມຄື: Arial,Helvetica,..

ຮູບແບບຄຳສັ່ງ: <font face=”ຮູບແບບອັກສອນ”>welcome to my site</font>

ຕົວຢ່າງ:

<html>

<head>

<title>ການກຳນົດຮູບແບບອັກສອນ</title>

</head>

<body>

<center>ການກຳນົດແບບຕົວອັກສອນ</center>

<font face=”Arial”>Arial Font</font><br>

<font face=”saysettha OT”> ຕົວອັກສອນພາສາລາວໃນແບບsaysetthaOT</font><br>

</body>

</html>

3 ການກຳນົດຕົວອັກສອນເປັນຫົວຂໍ້ເລື່ອງ(Heading).

ມີຮູບແບບຄຳສັ່ງ: <Hn> ຂໍ້ຄວາມ </Hn>

ຂໍ້ຄວາມລັກສະນະຫົວເລື່ອງຈະຄວບຄຸມດ້ວຍແທັກ <Hn> ໂດຍ

n  ແມ່ນຕົວເລກສະແດງຂະໜາດຂອງຕົວອັກສອນ ເຊິ່ງຄ່າຂອງ n ຈະມີຄ່າແຕ່ 1 – 6

ຕົວຢ່າງ:

<H1> ຕົວອັກສອນຫົວເລື່ອງມີຂະໜາດ-H1</H1>

<H2>ຕົວອັກສອນຫົວເລື່ອງມີຂະໜາດ-H2</H2>

<H3>ຕົວອັກສອນຫົວເລື່ອງມີຂະໜາດ-H3</H3>

<H4>ຕົວອັກສອນຫົວເລື່ອງມີຂະໜາດ-H4</H4>

<H5>ຕົວອັກສອນຫົວເລື່ອງມີຂະໜາດ-H5</H5>

<H6>ຕົວອັກສອນຫົວເລື່ອງມີຂະໜາດ-H6</H6>

4 ການກຳນົດຂະໜາດຕົວອັກສອນ.

ຖ້າເຮົາຕ້ອງການກຳນົດຂະໜາດຕົວອັກສອນ ກໍ່ຈະມີ 7 ຂະໜາດ ຄື: 1 – 7 ໂດຍລຽງຈາກນ້ອຍໄປຫາໃຫຍ່ ມີຮູບແບບການຂຽນດັ່ງນີ້:

ຮູບແບບການຂຽນ: <font size=”ຂະໜາດຕົວອັກສອນທີ່ຕ້ອງການ”>ຂໍ້ຄວາມ</font>

5 ການກຳນົດສີຕົວອັກສອນທັງໝົດໃນເວັບເພຈ.

ການກຳນົດສີຕົວອັກສອນທັງໝົດໃນໜ້າເວັບນີ້ຈະເຮັດໄດ້ດ້ວຍການກຳນົດຄຸນລັກສະນະ text ໄວ້ພາຍໃນ <body> ມີຮູບແບບການຂຽນດັ່ງນີ້:

<body text=”ຊື່ສີ ຫຼືລະຫັດສີ”>

6 ການກຳນົດສີຕົວອັກສອນສະເພາະ.

ໝາຍເຖິງ ຄຳສັ່ງທີ່ເຮົາໃຊ້ໃນການປ່ຽນສີຂອງຕົວອັກສອນໃນສ່ວນທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ເກີດສີສັນແຕກຕ່າງຈາກຕົວອັກສອນອື່ນໆ

ຮູບແບບຄຳສັ່ງ: <font color=”ຊື່ສີ ຫຼືລະຫັດສີ”>ຂໍ້ຄວາມ</font>

7 ການກຳນົດສີຕົວອັກສອນທີ່ເປັນຈຸດການເຊື່ອມໂຍງ.

ແມ່ນເຮົາຈະກຳນົດໃນສ່ວນຂອງ <body> ໂດຍເພີ່ມຄຸນລັກສະນະ link=ຊື່ສີ ຫຼືລະຫັດສີ, alink=ຊື່ສີ ຫຼືລະຫັດສີ, vlink= ຊື່ສີ ຫຼືລະຫັດສີ

<body text=”#F0F0F0″ link=”#FFFF00″ alink=”#0077FF” vlink=”#22AA22″>

ຕົວຢ່າງ:

<HTML>

<HEAD><TITLE>ການກຳນົດຕົວອັກສອນເປັນຫົວເລື່ອງ</TITLE></HEAD>

<body bgcolor=”#000000″ text=”orange” link=”red” vlink=”green”alink=”yellow”>

<marquee bgcolor=”cyan”><font size=”4″>welcome</font></marquee>

<hr color=”red”>

<a href=”#”>Home</a>&nbsp;|&nbsp<a href=”#”>About us</a>&nbsp;|&nbsp;

<a href=”#”>Services</a>&nbsp;|&nbsp;<a href=”#”>Contact us</a>

<br><br><br>ບົດຮຽນພື້ນຖານໃນການສ້າງເວັບດ້ວຍໂປຣແກຣມພາສາ HTML

<h3>ບົດທີ 1</h3><font color=”green”>ພື້ນຖານ HTML</font>

<h3>ບົດທີ 1</h3><font color=”purple”>ຄຳສັ່ງເລີ່ມຕົ້ນ</font>

<h3>ບົດທີ 1</h3><font color=”blue”>ຮູບແບບຕົວໜັງສື</font>

</BODY>

</HTML>

ຕົວຢ່າງລະຫັດສີ

ໝາຍເຫດ: ການໃສ່ລະຫັດສີທຸກໆຄ່າຈະຕ້ອງຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍ #

 

ສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ນີີ້ Here

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*