ບົດທີ 5 ຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດເອກະສານ HTML

ບົດທີ 5 ຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດເອກະສານ

  1. ຄຳສັ່ງລົງແຖວ.

ຂໍ້ຄວາມທີ່ພິມໃນເອກະສານ HTML ນັ້ນຈະມີລັກສະນະຕໍ່ກັນໄປເປັນແຖວດຽວ ແລະຈະລົງແຖວກໍ່ເມືອສຸດຂອບໜ້າຈໍຄອມ ດັ່ງນັ້ນຖ້າຕ້ອງການລົງແຖວໃໝ່ເຮົາຈະຕ້ອງກຳນົດເອງດ້ວຍການໃຊ້ແທັກຄຳສັ່ງ<br> (break line) ຄຳສັ່ງນີ້ຈະໃຫ້ຜົນຮັບຄືກັບການກົດປຸ່ມ Enter ໃນແປ້ນພິມ

ຕົວຢ່າງ:

<html>

<head>

<title>basic HTML</title>

</head>

<body>

1. ການລົງແຖວໃໝ່ <br> ຂໍ້ຄວາມທີ່ພິມໃນເອກະສານ HTML ນັ້ນຈະມີລັກສະນະຕໍ່ກັນໄປ  ເປັນແຖວດຽວ ແລະຈະລົງແຖວກໍ່ເມືອສຸດຂອບໜ້າຈໍຄອມ

</body>

</html>

  1. ການຈັດຕຳແໜ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ຢູ່ເຄິ່ງກາງໜ້າເວັບເພຈ.

ແມ່ນໃຊ້ແທັກຄຳສັ່ງ <center> ….. </center>

ຕົວຢ່າງ: <center> ຂໍ້ຄວາມນີ້ຈະຢູ່ເຄິ່ງກາງໜ້າເວັບເພຈ</center>

  1. ການຈັດພາຣາກຣາບ(paragraph).

ພາຣາກຣາບ ຈະເປັນສ່ວນທີ່ເຫັນກັນທົ່ວໄປໃນໜັງສື ຫຼືວາລະສານຕ່າງໆ ເປັນສ່ວນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການແບ່ງເນື້ອຫານັ້ນໃຫ້ເປັນສັດສ່ວນ ແລະເບິ່ງງ່າຍຂຶ້ນ ການຈັດຂໍ້ຄວາມໃຫ້ເປັນພາຣາກຣາບຈະໃຊ້ແທັກຄຳສັ່ງ <p> ເຊິ່ງມີຮູບແບບການຈັດດັ່ງນີ້:

ຮູບແບບ ຄຳອະທິບາຍ
Left ຕິດຂອບເບື້ອງຊ້າຍ
Center ຢູ່ເຄິ່ງກາງ
Right ຕິດຂອບເບື້ອງຂວາ

ຮູບແບບ: <p align=”right”>ຂໍ້ຄວາມທີ່ຈັດຢູ່ໃນພາຣາກຣາບ</p>

ຕົວຢ່າງ:

<html>

<head>

<title>ການຈັດພາຣາກຣາບ </title>

</head>

<body>

<p align=left> ຂໍ້ຄວາມທີ່ຢູ່ຕິດດ້ານຊ້າຍ </p>

<p align=center> ຂໍ້ຄວາມທີ່ຢູ່ເຄິ່ງກາງ </p>

<p align=right> ຂໍ້ຄວາມທີ່ຢູ່ເບື້ອງຂວາ </p>

</body>

</html>

  1. ການຈັດຮູບແບບເອກະສານຕາມທີ່ກຳນົດ.

ເປັນການກຳນົດຕຳແໜ່ງການະແດງຜົນຕາມຮູບແບບທີ່ເຮົາພິມໃນໂປຣແກຣມ Notepad ເຊິ່ງເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ໂດຍຈະໃຊ້ແທັກຄຳສັ່ງ <pre> …. </pre>

ຕົວຢ່າງ:

<pre>

ລາຍຮັບ:

ຂາຍເຄື່ອງ 20000 ກີບ

ດອກເບ້ບ 30000 ກີບ

ລາຍຈ່າຍ:

ຄ່ານໍ້າ 5000 ກີບ

ຄ່າໄຟ 2000 ກີບ

ລວມ 7000 ກີບ

</pre>

  1. ການໃສ່ເສັ້ນຂັ້ນໃນເອກະສານຕາມລວງນອນ(horizontal rule).

<hr> ເປັນຄຳສັ່ງສະແດງເສັ້ນຂັ້ນຕາມລວງນອນ ໂດຍຈະໃຊ້ເປັນເສັ້ນແບ່ງເນື້ອຫາລະຫວ່າງບົດ ຫຼືເປັນເສັ້ນຂັ້ນເພື່ອຄວາມສວຍງາມ ແລະເປັນລະບົບລະບຽບຂອງເນື້ອຫາ ເຊິ່ງເປັນຄຳສັ່ງບໍ່ຕ້ອງມີຄຳສັ່ງປິດ ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດກຳນົດຄຸນລັກສະນະໄດ້ອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງມີຮູບແບບດັ່ງລຸ່ມນີ້:

<hr color=”ຊື່ສີ ຫຼືລະຫັດສີ” width=”ຄວາມກວ້າງ” align=”ຊ້າຍ,ຂວາ,ເຄິ່ງກາງ” noshade>

size ຂະໜາດຂອງເສັ້ນຂັ້ນ

align ຕຳແໜ່ງສະແດງເສັ້ນຂັ້ນ ເຊັ່ນ: ຊ້າຍ,ຂວາ,ເຄິ່ງກາງ

color ສີເສັ້ນຂັ້ນ

width ຄວາມກວ້າງຂອງເສັ້ນຂັ້ນ

noshade ກຳນົດໃຫ້ເສັ້ນຂັ້ນເປັນເສັ້ນໜ້າ ຫຼືເຂັ້ມກວ່າປົກກະຕິ

ຕົວຢ່າງ:

<html>

<head>

<title>ການຈັດພາຣາກຣາບ </title>

</head>

<body>

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

<hr color=”red” width=”500″ hieght=”1″ align=”center” noshade>

ບົດຮຽນທີ 3 ການຈັດການກັບຂໍ້ຄວາມ

</body>

</html>

  1. ການໃສ່ໝາຍເຫດ(comment)ໃນເອກະສານ.

ການໃສ່ໝາຍເຫດໃນເອກະສານ html ແມ່ນຕ້ອງການໃສ່ຂໍ້ຄວາມ ຫຼືຂໍ້ມູນໄວ້ໃນເອກະສານແຕ່ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ສະແດງທາງໜ້າຈໍ ເຊິ່ງມີຮູບແບບຄຳສັ່ງດັ່ງນີ້:

<!  ຂໍ້ຄວາມທີ່ເປັນໝາຍເຫດ >

  1. ການຍະຫວ່າງໃນເອກະສານ.

ການພິມຂໍ້ມູນໃນເອກະສານ HTML ຈະມີການຍະວ່າງຫຼາຍປານໃດກໍ່ຕາມ ເວລານຳໄປສະແດງໃນໜ້າຈໍບຣາວເຊີ ກໍ່ຈະສະແດງຄືວ່າຍະວ່າງພຽງ 1 ຕົວອັກສອນເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນຖ້າເຮົາຕ້ອງການຍະວ່າງຫຼາຍໆ ໃນພາສາ HTML ຈະມີຄຳສັ່ງໄວ້ໃຫ້ ຄື: &nbsp; ຄຳສັ່ງນີ້ຈະເທົ່າກັບການເຄາະຍະວ່າງ 1 ບາດ ໃນແປ້ນພິມ.

ຕົວຢ່າງ:

<html>

<head>

<title>ການຈັດພາຣາກຣາບ </title>

</head>

<body>

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

<! ຂໍ້ຄວາມທີ່ເປັນນີ້ ຄືໝາຍເຫດ>

<hr color=”red” width=”500″ hieght=”1″ align=”center” noshade>

ບົດຮຽນທີ 3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ການຈັດການກັບຂໍ້ຄວາມ

</body>

</html>

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*