ຫຼັກການໃຊ້ ຕົວອັກສອນໃຫຍ່ໃນພາສາອັງກິດ(Capitalization Rules)

CAPITALISATION RULES  ຫຼັກການໃຊ້ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຕົວອັກສອນໃຫຍ່ໃນພາສາອັງກິດ

  Capital letters are used with particular types of nouns, in certain positions in sentences, and with some adjectives. You must always use capital letters for:

The beginning of a sentence. ຂື້ນຕົ້ນປະໂຫຍກສະເໝີ

EXAMPLES ຕົວຢ່າງ :
 • Dogs are noisy.
 • Children are noisy too.

The first person personal pronoun, I ຕົວອັກສອນໃຫຍ່ສຳລັບຄຳສັບນາມ

EXAMPLES ຕົວຢ່າງ :
 • Yesterday, I went to the park.
 • He isn’t like I am.

Names and titles of people  ຊື່ ແລະ ຊື່ຂອງບັນດາຜູ່ຄົນ.

EXAMPLES ຕົວຢ່າງ :
 • Winston Churchill
 • Marilyn Monroe
 • the Queen of England
 • the President of the United States
 • the Headmaster of Eton
 • Doctor Mathews
 • Professor Samuels

Titles of works, books, movies ຊື່ຂອງໜັງສື,ປື້ມ,ໜັງ.

EXAMPLES ຕົວຢ່າງ :
 • War and Peace
 • The Merchant of Venice
 • Crime and Punishment
 • Spider Man II

Months of the year ບັນດາເດືອນ ເດືອນໃນປີ

EXAMPLES ຕົວຢ່າງ :
 • January
 • July
 • February
 • August

Days of the week ບັນດາມື້ໃນອາທິດ

EXAMPLES
 • Monday
 • Friday
 • Tuesday
 • Saturday

Seasons ລະດູການຕ່າງໆ

EXAMPLES
 • Spring
 • Summer
 • Autumn
 • Winter

Holidays ວັນພັກແລ້ງຕ່າງໆ

EXAMPLES
 • Christmas
 • Easter
 • New Year’s Day
 • Thanksgiving Day

Names of countries and continents ຊື່ຂອງບັນດາປະເທດ ແລະ ທະວີບ

EXAMPLES
 • America
 • England
 • Scotland
 • China

Names of regions, states, districts. ຊື່ຂອງສາສະໜາ,ລັດ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ.

EXAMPLES
 • Sussex
 • California
 • Provence
 • Tuscany

Names of cities, towns, villages  ຊື່ຂອງບ້ານ,ມືອງ,ຕົວເມືອງ..

EXAMPLES
 • London
 • Cape Town
 • Florence
 • Vancouver

Names of rivers, oceans, seas, lakes  ຊື່ຂອງບັນດາແມ່ນ້ຳ,ທະເລ,ມະຫາສະໝຸດ

EXAMPLES
 • the Atlantic
 • the Pacific
 • Lake Victoria
 • the Rhine
 • the Thames

Names of geographical formations  ຊື່ຂອງບັນດາຂໍ້ມູນພູມິປະເທດ

EXAMPLES
 • the Himalayas
 • the Alps
 • the Sahara

Adjectives relating to nationality ຄຳຄຸນນາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຊາດ

EXAMPLES
 • French music
 • Australian animals
 • German literature
 • Arabic writing

Collective nouns for nationalities ບັນດາໝວດໝູ່ຂອງສັນຊາດ.

EXAMPLES
 • the French
 • the Germans
 • the Americans
 • the Chinese

Language names ຊື່ທາງດ້ານພາສາ

EXAMPLES
 • I speak Chinese.
 • He understands English.

Names of streets, buildings, parks ຊື່ຂອງຖະໜົນ,ຕຶກ,ອາຄານ,ສວນສາຖາລະນະ.

EXAMPLES
 • Park Lane
 • Sydney Opera House
 • Central Park
 • the Empire State Building
 • Wall Street

 

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*