ບົດນຳ: ພາສາ html ແມ່ນຫຍັງ ?

                                                   ພາສາ Html ແມ່ນພາສາຫຍັງ ? 

HTML(Hyper Text Markup Language) ພັດທະນາໂດຍທ່ານ ທີມ ເບີເນີ ລີ(Tim Berners Lee) ເປັນພາສາໃຊ້ຂຽນເອກະສານ ເພື່ອສະແດງຜົນໃນໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີຜ່ານໂປຣແກຣມປະເພດ Web Browser, ພາສາ HTML ເປັນພາສາຄຳສັ່ງຊະນິດຄວບຄຸມການສະແດງຂໍ້ ມູນແບບກຣາບຟິກ ແລະມີນາມສະກຸນເປັນ *.html.
ໃນປະຈຸບັນເຮົາຈະເຫັນວ່າ ມີເຄື່ອງມືຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ເລືອກໃຊ້ເພື່ອສ້າງ ເວັບເພຈ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພາສາໃດພາສາໜຶ່ງກໍ່ສາມາດສ້າງເວັບເພຈໄດ້ ແນວໃດກໍ່ຕາມ ເຄື່ອງມືສຳເລັດຮູບຕ່າງໆນັ້ນ ຈະສາມາດເຮັດໄດ້ເທົ່າທີ່ໂປຣແກຣມມີໄວ້ໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຖ້າເຮົາຕ້ອງການປັບປຸງ ຫຼືປ່ຽນແປງລັກສະນະຕ່າງໆນອກເໜືອຈາກທີ່ໂປຣແກຣມມີນັ້ນ ເຮົາກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຖ້າບໍ່ຮູ້ພາສາທີ່ໃຊ້ຂຽນເວັບເພຈ ຫຼືເຮັດໄດ້ກໍ່ຄົງລຳບາກສົມຄວນ.
ພາຍໃນໂຄງສ້າງຂອງເອກະສານ HTML ຈະບໍ່ມີໃດໆມາກຳນົດຍ້ອນວ່າ ໂປຣແກຣມປະເພດ ເວັບບຣາວເຊີຈະເຫັນອົງປະກອບທຸກຢ່າງໃນໂປຣແກຣມພາສາ HTML ທີ່ຂຽນຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທັງໝົດ ຍົກເວັ້ນໃນສ່ວນຫົວຈະມີການກຳນົດພິເສດ.

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*