ບົດຮຽນ ພາສາ HTML ບົດທີ 1 ພື້ນຖານກ່ຽວກັບອິນເຕີເນັດ

 ບົດທີ 1 ພື້ນຖານກ່ຽວກັບອິນເຕີເນັດ

ອິນເຕີເນັດ(Internet) ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Inter Connection Network ໝາຍເຖິງເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັນທົ່ວໂລກ ໂດຍມີລັກສະນະຄືກັບໃຍແມງມຸມ.

ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຈະມີ ໂປຣໂຕຄອລ(Protocol) ເຊິ່ງເປັນລະບຽບ ຫຼືວິທີການສື່ສານທີ່ເປັນມາດຕະຖານຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ TCT/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ໂດຍຄອມພິວເຕີທຸກໜ່ວຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ຈະຕ້ອງມີໝາຍເລກປະຈຳຕົວຫຼື IP address ເພື່ອໃຊ້ອ້າງອີງ ຫຼືຕິດຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີໜ່ວຍອື່ນໃນເຄືອຂ່າຍ.
1.1 ບັນດາຄຳສັບທີ່ກ່ຽວກັບອິນເຕີເນັດ

–    ເວັບເພຈ( webpage ): ແມ່ນເອກະສານທີ່ໃຊ້ໃນການນຳສະເໜີ ຫລື ເຜີຍແພ່ຂໍ້ມູນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນແບບສື່ປະສົມ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຄວາມ,ຮູບພາບ,ພາບເຄື່ອນໄຫວ,ສຽງ ແລະ ວີດີໂອ ເປັນຕົ້ນ ໂດຍການນຳສະເໜີຜ່ານເຄືອລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຈຸດປະສົງຂອງແຕ່ລະເວັບໄຊ.

–    ເວັບໄຊ( website ): ການບ່ອນລວມບັນດາໜ້າເວັບເພຈທຸກໆໜ້າໄວ້ດ້ວຍກັນ ໃນນັ້ນມີ 1 ໜ້າຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນ ໜ້າຫລັກ ຫລື ໜ້າທຳອິດ ຫລື ໂຮມເພຈ ປົກກະຕິຈະຕັ້ງຊື່ເປັນ index .

–   ເວັບຮັອສຕິງ( Web hosting ):  ແມ່ນການບໍລິການເນື້ອທີ່ຄວາມຈຳຂອງຄອມພິວເຕີທີ່ເປັນ web server
ເພື່ອເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນເວັບໄຊ ໂດຍທົ່ວໄປຜູ້ນຳໃຊ້ຈະສາມາດຂໍເຊົ່ານຳຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ web hosting.

–   ສູນໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ(ISP : Internet Service Provider) : ແມ່ນໜ່ວຍງານທີ່ບໍລິການໃຫ້ຄອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນ ຫລື ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີຂອງອົງກອນ ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໃຊ້ອິນເຕີເນັດໄດ້.

–    ຊື່ໂດເມນ( Domain name ): ແມ່ນຊື່ຂອງເວັບໄຊ ເຊິ່ງຊື່ເວັບໄຊຄືສິ່ງທີ່ສະແດງ ຫລື ປະກາດຄວາມມີຕົວຕົນໃນອິນເຕີເນັດ ເຮັດໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປໄດ້ຮູ້ຈັກ ໂດຍຊື່ຂອງເວັບໄຊຈະບໍ່ຊ້ຳກັນ ເຊັ່ນ www.laoitdev.com ເປັນຕົ້ນ.

–     ເວັບເຊີບເວີ( Web server ): ແມ່ນຄອມພິວເຕີທີ່ມີການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມກ່ຽວກັບການໃຫ້ບໍລິການ ເຮັດໜ້າ
ໜ້າທີ່ບໍລິການ ແລະສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ຮ້ອງຂໍມາ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍໂປຣແກຣມທີ່ມັກໃຊ້ເຊັ່ນ: IIS(Internet
Information Service),Apache ຫຼືອື່ນໆ.

–    ເວັບບຣາວເຊີ( Web browser ): ແມ່ນໂປຣແກຣມສຳລັບເປີດເບິ່ງຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບເວັບເພຈ ຫລື ເອກະສານ HTML ຫລື ເວັບເພຈທີ່ສ້າງຈາກພາສາອື່ນໆ.

–    ດາວໂຫລດ( download ): ແມ່ນການສຳເນົາເອົາຂໍ້ມູນຈາກ web server ມາໄວ້ໃນຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ໃຊ້.

–    ອັບໂຫລດ( Upload ): ແມ່ນການສົ່ງໂອນຍ້າຍຂໍ້ມູນຈາກຄອມພິວເຕີຜູ້ໃຊ້ໄປໄວ້ໃນ web server.

–    ການເຊື່ອມໂຍງ( link ): ແມ່ນການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງເວັບເພຈພາຍໃນເວັບໄຊ,ນອກເວັບໄຊ,ເອກະສານ ຕ່າງໆ.
ທີ່ມາ: ກົດເບີ່ງ

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*