ບົດທີ 3 ເລີ່ມຕົ້ນຄຳສັ່ງພາສາ HTML Part 3

ມື້ນີ້ເຮົາມາຮຽນກັນຕໍ່ບົດທີ່3 ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນພື້ນຖານແລ້ວ ເຮົາກໍ່ມາເຂົ້າບົດຮຽນກັນອີກ ໃນການລົງມືຂຽນ

  1. ແທັກ(Tag)

ແທັກແມ່ນລັກສະນະສະເພາະຂອງພາສາ HTML ທີ່ໃຊ້ໃນການກຳນົດຮູບແບບຄຳສັ່ງ ຫຼືລະຫັດຄຳສັ່ງ ໂດຍລະຄຳສັ່ງຈະຖືກກຳນົດໄວ້ພາຍໃນເຄື່ອງໝາຍນ້ອຍກວ່າ( < ) ແລະເຄື່ອງໝາຍໃຫຍ່ກວ່າ( > ) ເຊິ່ງແທັກຄຳສັ່ງພາສາ HTML ແບ່ງອອກເປັນ 2 ລັກສະນະຄື:

–    ແທັກດ່ຽວ: ເປັນແທັກທີ່ບໍ່ມີແທັກປິດ ເຊັ່ນ: <br> , <hr> .

–    ແທັກຄູ່: ແທັກຄຳສັ່ງໜຶ່ງຈະປະກອບດ້ວຍແທັກເປີດ ແລະເທັກປິດ ໂດຍພາຍໃນແທັກປິດຈະມີເຄື່ອງໝາຍ / ນຳໜ້າຄຳສັ່ງ ເຊັ່ນ: <b> ຂໍ້ຄວາມ </b>

1 ຄຸນລັກສະນະ(Attributes).

ເປັນສ່ວນທີ່ໃຊ້ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງແທັກຄຳສັ່ງ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໃສ່ໄວ້ພາຍໃນເຄື່ອງໝາຍໃຫຍ່ກວ່າ ແລະນ້ອຍກວ່າ ແລະໃນສ່ວນແທັກເປີດເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍແຕ່ລະແທັກຄຳສັ່ງຈະມີຄຸນລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນໄປ ແລະມີຈຳນວນບໍ່ເທົ່າກັນ ເຊັ່ນ: ຄຸນລັກສະນະຂອງແທັກ <p> ມີດັ່ງນີ້:

<p align=”left”>ຂໍ້ຄວາມໃດໆກໍ່ໄດ້</p>

<p align=”center”>ຂໍ້ຄວາມໃດໆກໍ່ໄດ້</p>

<p align=”right”>ຂໍ້ຄວາມໃດໆກໍ່ໄດ້</p>

<p align=”justify”>ຂໍ້ຄວາມໃດໆກໍ່ໄດ້</p>

2 ໂຄງສ້າງຂອງພາສາ HTML.

–    ແທັກຄຳສັ່ງ <html> ແມ່ນແທັກເປີດ ເຊິ່ງເປັນຄຳສັ່ງກຳນົດຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນການຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະຄຳສັ່ງ </html> ແມ່ນແທັກປິດ ເຊິ່ງເປັນແທັກກຳນົດຈຸດສິ້ນສຸດການຂຽນໂປຣແກຣມ.

–    ແທັກຄຳສັ່ງ <head> ….</head> ແມ່ນແທັກເປີດ ເຊິ່ງເປັນຄຳສັ່ງສຳລັບໃສ່ຂໍ້ຄວາມທີ່ເປັນຊື່ເນື້ອໃນຂໍ້ມູນໃນໜ້າເວັບເພຈນັ້ນ ແລະມີແທັກຍ່ອຍອີກຄຳສັ່ງໜຶ່ງຄື: <title>….</title> .

–    ແທັກຄຳສັ່ງ <title> …. </title> ເປັນແທັກຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ສະແດງຊື່ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທີ່ອະທິບບາຍເນື້ອຫາໃນໜ້າເວັບເພຈນັ້ນ ແລະຂໍ້ຄວາມທີ່ກຳນົດພາຍໃນແທັກຄຳສັ່ງນີ້ຈະສະແດງໃນ Title Bar ຂອງໂປຣແກຣມ ເວັບບຣາວເຊີ.

–    ແທັກຄຳສັ່ງ <body> …. </body> ເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນໃນການສະແດງຜົນໃນໜ້າຈໍຄວາມ ຫຼືໃນໂປຣແກຣມເວັບບຣາວເຊີ ເຊິ່ງພາຍໃນຈະປະກອບດ້ວຍຫຼາຍແທັກຄຳສັ່ງ ເຊັ່ນ: ກ່ຽວກັບຕົວອັກສອນ,ຮູບພາບ,ຕາຕະລາງ,ວິດີໂອ ແລະ ອື່ນໆ.

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*