ບົດທີ 2 ພື້ນຖານກ່ອນການຂຽນພາສາ HTML

 HTML(Hyper Text Markup Language) ພັດທະນາໂດຍທ່ານ ທີມ ເບີເນີ ລີ(Tim Berners Lee) ເປັນພາສາໃຊ້ຂຽນເອກະສານ ເພື່ອສະແດງຜົນໃນໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີຜ່ານໂປຣແກຣມປະເພດ Web Browser, ພາສາ HTML ເປັນພາສາຄຳສັ່ງຊະນິດຄວບຄຸມການສະແດງຂໍ້ ມູນແບບກຣາບຟິກ ແລະມີນາມສະກຸນເປັນ *.html

ໃນປະຈຸບັນເຮົາຈະເຫັນວ່າ ມີເຄື່ອງມືຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ເລືອກໃຊ້ເພື່ອສ້າງ ເວັບເພຈ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພາສາໃດພາສາໜຶ່ງກໍ່ສາມາດສ້າງເວັບເພຈໄດ້ ແນວໃດກໍ່ຕາມ ເຄື່ອງມືສຳເລັດຮູບຕ່າງໆນັ້ນ ຈະສາມາດເຮັດໄດ້ເທົ່າທີ່ໂປຣແກຣມມີໄວ້ໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຖ້າເຮົາຕ້ອງການປັບປຸງ ຫຼືປ່ຽນແປງລັກສະນະຕ່າງໆນອກເໜືອຈາກທີ່ໂປຣແກຣມມີນັ້ນ ເຮົາກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຖ້າບໍ່ຮູ້ພາສາທີ່ໃຊ້ຂຽນເວັບເພຈ ຫຼືເຮັດໄດ້ກໍ່ຄົງລຳບາກສົມຄວນ.

ພາຍໃນໂຄງສ້າງຂອງເອກະສານ HTML ຈະບໍ່ມີໃດໆມາກຳນົດຍ້ອນວ່າ ໂປຣແກຣມປະເພດ ເວັບບຣາວເຊີຈະເຫັນອົງປະກອບທຸກຢ່າງໃນໂປຣແກຣມພາສາ HTML ທີ່ຂຽນຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທັງໝົດ ຍົກເວັ້ນໃນສ່ວນຫົວຈະມີການກຳນົດພິເສດ.

  1. ເວັບໄຊ (Web Site).

ໝາຍເຖິງ ເວັບເພຈ ຫຼາຍໆໜ້າທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງຫາກັນ ສ່ວນຫຼາຍເວັບໄຊມັກຈະສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນຳສະເໜີຂໍ້ມູນຜ່ານຄອມພິວເຕີ ໂດຍຖືກກັບຮັກສາໄວ້ໃນເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ,ເວັບໄຊທົ່ວໄປຈະໃຫ້ບໍລິການຟຣີຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ ແຕ່ບາງເວັບໄຊກໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການສະໝັກສະມາຊິກ ແລະເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອຂໍເບິ່ງຂໍ້ມູນ. ການສ້າງເວັບໄຊມີຫຼາຍລະດັບຕັ້ງແຕ່ເວັບໄຊສ່ວນຕົວ ຈົນເຖິງລະດັບເວັບໄຊສຳລັບທຸລະກິດ ຫຼືອົງການຕ່າງໆ ການຂໍ້ເບິ່ງຂໍ້ມູນເວັບໄຊຈະໃຊ້ໂປຣແກຣມປະເພດ ເວັບບຣາວເຊີ.

  1. ເວັບບຣາວເຊີ (Web Browser).

ເປັນໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ເປີດເບິ່ງເວັບໄຊ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນ ແລະສາມາດໂຕ້ຕອບກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນໜ້າເວັບທີ່ສ້າງດ້ວຍພາສາສະເພາະທີ່ມີການເກັບຮັກສາໄວ້ໃນລະບົບບໍລິການເວັບ ຫຼືເວັບເຊິບເວີ(Web Server) ຫຼືລະບົບຄັງຂໍ້ມູນອື່ນໆ ໂດຍໂປຣແກຣມ ເວັບບຣາວເຊີ ຈະເປັນຄືກັບສື່ໃນການຕິດຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ຕົວຢ່າງໂປຣແກຣມປະເພດ ເວັບບຣາວເຊີ ໄດ້ແກ່:

1)     ອິນເຕີເນັດເອັກສໂປຣເລີ(Internet Explorer) ໂດຍບໍລິສັດ ໄມໂຄຣຊອບ(Microsoft).

2)    ມໍຊິລາ ໄຟຟັອກ(Mozilla Firefox) ໂດຍ ມູນລະນິທິ ມໍຊິລາ.

3)    ເນັດສເຄັບ ນາວີເກເຕີ(Netscape Navigator) ໂດຍບໍລິສັດ ນາວີເກເຕີ.

4)    ຊາຟາຣິ(Safari) ໂດຍບໍລິສັດ ແອັບເປິ້ນ ຄອມພິວເຕີ.

5)    ໂອເປຣາ(Opera) ໂດຍບໍລິສັດ ໂອເປຣາ.

  1. ການສະແດງຜົນໃນໂປຣແກຣມ ເວັບບຣາວເຊີ.

ເອກະສານພາສາ HTML ເປັນຂໍ້ຄວາມ(Text) ທຳມະດາທີ່ມີນາມສະກຸນ .html ເວລາເຮົາຂຽນຄຳສັ່ງຕ່າງໆໃນໂປຣແກຣມ Notepad ແລ້ວບັນທຶກໃຫ້ເປັນນາມສະກຸນດັ່ງກ່າວ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະບໍ່ສາມາດສະແດງຜົນໄດ້.

  1. URL(Uniform Resource Locator).

ເປັນລະບົບມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ກຳນົດຕຳແໜ່ງບ່ອນຢູ່ຂອງເວັບເພຈແຕ່ລະໜ້າ ເຊິ່ງຈະຢູ່ໃນຮູບແບບເຊັ່ນ: http://www.vihatec.edu.la

http(Hyper Text Transfer Protocol) ເປັນການກຳນົດລັກສະນະການສື່ສານລະວ່າງໂປຣແກຣມ ເວັບບຣາວເຊີ ແລະ ເວັບເຊິບເວີ.

www(World Wide Web) ໝາຍເຖິງ ບ່ອນທີ່ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນໃນອິນເຕີເນັດ.

Vihatec.edu.la ໝາຍເຖິງ ຊື່ໂດເມນ ທີ່ໃຊ້ແທນໝາຍເລກທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ.

.edu.la ສຳລັບອົງການດ້ານການສຶກສາທີ່ຈົດຖຸບຽນໃນປະເທດລາວ.

.com ຫຍໍ້ມາຈາກ commercial ໝາຍເຖິງ ການຄ້າ,ບໍລິສັດ,ອົງກອນ.

.net ຫຍໍ້ມາຈາກ network ສຳລັບອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ.

.org ຫຍໍ້ມາຈາກ organization ສຳລັບອົງກອນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ.

.gov ສຳລັບອົງການລັດຖະບານ.

.com.la ອົງກອນທາງທຸລະກິດທີ່ຂຶ້ນຖະບຽນໃນປະເທດລາວ.

  1. ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກະກຽມເມື່ອຕ້ອງການຂຽນເວັບໄຊ.

ກ່ອນຈະລົງມືຂຽນໂປຣແກຣມພາສາ HTML ເພື່ອສ້າງເວັບເພຈໄດ້ນັ້ນຕ້ອງກວດກາຄວາມ ພ້ອມດ້ານອຸປະກອນ,ເຄື່ອງມືສຳລັບການສ້າງວ່າມີຄົບຫຼືບໍ່ ເຊັ່ນ:

–    ຄອມພິວເຕີ CPU 486 ຫຼື Pentium ຂຶ້ນໄປ.

–    ໜ່ວຍຄວາມຈຳຫຼັກຫຼາຍກວ່າ 8 MB.ເນື້ອທີ່ຂອງ Harddisk ຫຼາຍກວ່າ 20 MB.

–    ໂປຣແກຣມປະເພດ ເວັບບຣາວເຊີ.

–    ໂປຣແກຣມ Notepad,EditPus,Microsoft Office FrontPage,Macromedia Dreamweaver,ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະເໝາະສົມ.
Source : http://htmlchapter.blogspot.com/p/blog-page_3.html

 

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*