ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງພາສາຈາ

ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນພາສາຈາວາ

ເນື້ອໃນບົດນີ້ເປັນການແນະນຳພາສາຈາວາ ໂດຍເລີ່ມຈາກການແນະນຳຫລັກການຂອງພາສາ ຄອມພິວເຕີໂດຍທົ່ວໆໄປປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍ້ຂອງພາສາຈາວາຂໍ້ແຕກຕ່າງຂອງພາສາ ຈາວາກັບພາສາຄອມພິວເຕີອື່ນໆ ຫລັກການທຳງານຂອງໂປຣແກຣມພາສາຈາວາ ແລະຄວາມ ໝາຍຂອງເຄື່ອງຈັກສົມມຸດທີ່ໃຊ້ໃນພາສາຈາວາພ້ອມທັງແນະນຳເທັກໂນໂລຊີແພດຟອມຕ່າງໆຂອງພາສາຈາວາແນະນຳຕົວຢ່າງການຂຽນໂປຣແກຣມຈາວາ ແລະໂປຣແກຣມແອບແພັດ ແລະ ໃນສ່ວນທ້າຍຂອງບົດໄດ້ມີການແນະນຳວິທີການໃຊ້ຄູ່ມືຈາວາ Java API.
1.1ລະບົບຄອມພິວເຕີ
ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີເປັນເຄື່ອງອີເລັກໂທນິກທີ່ໃຊ້ໃນການຄຳນວນ ແລະຈັດການກັບລະບົບຂໍ້ມູນ
ອົງປະກອບຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ ໂດຍທົ່ວໄປຈະເປັນດັ່ງສະແດງທີ່ຮູູບ1.1 ເຊິ່ງຈະປະກອບ ດ້ວຍສ່ວນຫລັກສາມສ່ວນຄືຮາດແວ (Hardware)
ຄືສ່ວນປະກອບທີ່ເປັນຕົວເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທີປະກອບດ້ວຍໜ່ວຍປະ ມວນຜົນກາງ (Central Processing Unit ຫລື CPU) ອຸປະກອນສ່ວນອິນພຸດ ອຸປະກອນສ່ວນເອົ້າພຸດ ໜ່ວຍຄວາມຈຳແລະອຸປະກອນເກັບຂໍ້ມູນລະບົບປະຕິບັດການ (Operating System)ຫລືລະບົບຊອບແວທີ່ຕິດຕັ້ງເພື່ອໃຫ້ໂປຣແກຣມປະຍຸຸກຕ່າງໆສາມາດຕິດຕໍ່ກັບຮາດແວໄດ້ ລະບົບປະຕິບັດການທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນມີຢູ່ຫລາຍລະບົບ ເຊັ່ນ: Windows Vista, Linux ແລະ Solaris ເປັນຕົ້ນທັງນີ້ຮາດແວລະບົບດຽວກັນສາມາດທີ່ຈະມີລະບົບປະຕິບັດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້.
3. ໂປຣແກຣມປະຍຸກ (Application Program) ຄືໂປຣແກຣມທີໃຊ້ງານທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ໂປຣແກຣມ Word Processor, ເກມ ຫລື ໂປຣແກຣມເວບບາວເຊີ(Web Browser) ເປັນຕົ້ນ ໂປຣແກຣມເຫລົ່ານີ້ຖືກພັດທະນາໂດຍພາສາຄອມພິວເຕີຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ພາສາຟໍເທນ(FORTRAM) ພາສາໂຄບໍ (COBOL) ພາສາ C# ແລະ C++ ຫລືພາສາຈາວາ ເປັນຕົ້ນ ໂປຣແກຣມປະຍຸກຈະທຳງານພາຍໃຕ້ລະບົບປະຕິບັດການດັ່ງນັ້ນໂປຣແກຣມປະຍຸກທີ່ທຳ
ງານບົນລະບົບປະຕິບັດການໃນລະບົບໃດລະບົບໜຶ່ງຈະບໍ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໃນລະບົບປະຕິບັດການອື່ນໆ
1.2 ພາສາຄອມພິວເຕີ
ພາສາຄອມພິວເຕີຄືຄຳສັ່ງທີ່ນັກພັດທະນາໂປຣແກຣມ (Programmer)ພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອສັ່ງໃຫ້ຄອມພິວເຕີທຳງານ ພາສາຄອມພິວເຕີແບ່ງອອກເປັນສາມປະເພດຄື:
1. ພາສາເຄື່ອງ (Machine Language) ເປັນພາສາດຽວທີ່ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີສາມາເຂົ້າໃຈໄດ້ ພາສາເຄື່ອງປະກອບດ້ວຍຄຳສັ່ງທີ່ເປັນຊຸດຂອງເລກຖານສອງເຊັ່ນ: 01010110 ເຊິ່ງຈະຖືກກຳ ນົດໂດຍຮາດແວຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ທັງນີ້ພາສາເຄື່ອງຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຊະນິດຫົວໜ່ວຍປະມວນຜົນ ກາງຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີແຕ່ລະເຄື່ອງ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວນັກພັດທະນາໂປຣແກຣມບໍ່ສາມາດທີ່ ຈະພັດທະນາໂປຣແກຣມໂດຍຂຽນພາສາເຄື່ອງໄດ້ໂດຍຕົງທັງນີ້ເນື່ອງຈາກເປັນພາສາທີ່ໃຊ້ເລກ ຖານສອງເຊິ່ງບໍ່ໃຊ້ຊຸດຄຳສັ່ງທີ່ມະນຸດຈະສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ໂດຍງ່າຍ ຕົວຢ່າງຂອງພາສາເຄື່ອງ ມີ ດັ່ງນີ້

10110011 00011001
01111010 11010001 10010100
10011111 00011001
01011100 11010001 10010000
10111011 11010001 10010110

2. ພາສາແອດເຊມບລີ (Assembly Language) ເປັນພາສາຄອມພິວເຕີທີ່ແທນຊຸດຄຳສັ່ງ ເລກຖານສອງດ້ວຍຄຳສັນຍາລັກທີ່ເປັນພາສາອັງກິດເຊັ່ນ: 10110011 ອາດແທນດ້ວຍ MOV
ເຮັດໃຫ້ນັກພັດທະນາໂປຣແກຣມຂຽນແລະເຂົ້າໃຈໂປຣແກຣມໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ການທຳງານຂອງໂປຣແກຣມພາສາແອດເຊມບລີຈະຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຮາດແວຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີຈຶ່ງຈະສາມາດຂຽນໂປຣແກຣມໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາສາແອດເຊມບລີບໍ່ເປັນທີ່ນິ ຍົມໃຊ້ ຕົວຢ່າງຂອງໂປຣແກຣມແອດເຊມບລີມີດັ່ງນີ້

MOV 0, SUM
MOV NUM, AC
ADD SUM, AC
STO SUM, TOT

1 ພາສາລະດັບສູງ (High-Level Language)
ການພັດທະນາໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີໂດຍທົ່ວ ໄປຈະໃຊ້ໂປຣແກຣມພາສາຄອມພິວເຕີລະສູູງ ພາສາຄອມພິວເຕີລະດັບສູງຈະໃຊ້ຊຸດຄຳສັ່ງທີຄົນທົ່ວໄປສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ເໜືອນການໃຊ້ ພາສາອັງກິດຫລືການຂຽນສະມາການຄະນິດສາດທົ່ວໄປ ນັກພັດທະນາໂປຣແກຣມທົ່ວໄປບໍ່ຈຳ
ເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຫລັກການທຳງານຂອງຮາດແວກໍ່ສາມາດທີ່ຈະພັດທະນາໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ລະດັບສູງໄດ້ ໂປຣແກຣມພາສາຄອມພິວເຕີລະດັບສູງຈະຕ້ອງການຕົວແປພາສາທີ່ທຳໜ້າທີ່ປ່ຽນ
ຊຸດຄຳສັ່ງໃຫ້ມາເປັນພາສາແອດເຊມບລີຫລືພາສາເຄື່ອງຈຶ່ງຈະທຳງານໄດ້ເມື່ອປຽບທຽບກັບພາສາ ແອດເຊມບລີແລ້ວ ພາສາຄອມພິວເຕີລະດັບສູງຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກພັດທະນາໂປຣແກຣມພັດທະນາ ໂປຣແກຣມໄດ້ວ່ອງໄວກວ່າ ແຕ່ໂປຣແກຣມທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນຈະທຳງານໄດ້ຊ້າກວ່າ
ໃນປັດຈຸບັນມີໂປຣແກຣມພາສາຄອມພິວເຕີລະດັບສູງຢູ່ຫລາຍຮ້ອຍພາສາ ແຕ່ທີ່ນິຍົມໃຊ້ແລະໄດ້ ຮັບການຍອມຮັບມີພຽງເລັກນ້ອຍພາສາ ພາສາຄອມພິວເຕີໃນຍຸກທຳອິດທີ່ນິຍົມໃຊ້ມີຫລາຍພາສາ ເຊັ່ນ:

  •   ພາສາຟໍເທນ(FORTRAN ຫຍໍ້ມາຈາກ FORmula TRANslator)

ພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດ IBM ລະຫວ່າງປີ ຄ.ສ. 1954 ພາສາ ນີ້ໃຊ້ສຳຫລັບພັດທະນາ ໂປຣແກຣມປະຍຸຸກດ້ານວິທະຍາສາດແລະວິສາວະກຳສາດທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນການຄຳນວນສຳມະການຄະນິດສາດທີ່ຊັບຊ້ອນ ປັດຈຸບັນພາສາຟໍເທນຍັງເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນການພັດທະນາໂປຣແກຣມດ້ານ ວິທະຍາສາດແລະວິສາວະກຳສາດ

   ພາສາໂຄບໍ (COBOL ຫຍໍ້ມາຈາກ COmmon Business OrientedLanguage)
ພັດທະນາຂຶ້ນໃນປີ ຄ.ສ. 1959 ເປັນພາສາທີພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອພັດທະນາໂປຣແກຣມປະຍຸກ ດ້ານທຸລະກິດແລະການຄ້າ ປະຈຸບັນໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ດ້ານທຸລະກິດຈຳນວນຫລາຍເຊັ່ນ: ໂປຣແກຣມໃນສະຖາບັນການເງິນ ຍັງເປັນໂປຣແກຣມທີ່ພັດທະນາມາຈາກພາສາໂຄບໍ

  •       ພາສາເບສິກ (BASIC ຫຍໍ້ມາຈາກ Beginners All-purpose Symbolic

Instructional Code) ເປັນພາສາທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນພັດທະນາໂປຣແກຣມສາມາດຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈການພັດທະນາໂປຣແກຣມຢ່າງງ່າຍ ພາສາເບສິກເປັນພາ ສາຄອມພິວເຕີພາສາທຳອິດ ທີໃຊ້ໃນໄມໂຄຊອບຄອມພິວເຕີພາສາຄອມພິວເຕີທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນໃນຍຸກທຳອິດຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການທີ່ຈະພັດທະນາໂປຣແກຣມຂະໜາດໃຫຍ່ ທັງນີ້ເນື່ອງຈາກພາສາຄອມພິວເຕີເຫລົ່ານັ້ນຂາດ ໂຄງສ້າງທີ່ດີເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາໂປຣແກຣມທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ແລະມີຄວາມຊັບຊ້ອນເປັນໄປໄດ້ຍາກ ໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ ຄ.ສ.1970ຈຶ່ງມີພາສາຄອມພິວເຕີທີ່ເປັນພາສາເຊີງລະບວນການ (Procedural ຫລື Structural Language) ເກີດຂຶ້ນ ພາສາຄອມພິວເຕີປະເພດນີ້ຈະມີຄວາມຍືດຍຸນໃນການພັດທະນາໂປຣແກຣມ ເຮັດໃຫ້ສາມາດແກ້ໄຂແລະບຳລຸງຮັກສາໄດ້ງ່າຍ ເນື່ອງຈາກໂປຣແກຣມແຍກອອກເປັນ ສ່ວນໆ ພາສາຄອມພິວເຕີທີ່ເປັນພາສາເຊີງກະບວນການທີ່ສຳຄັນຄື:

  •     ພາສາປາສຄານ(Pascal)ພັດທະນາໂດຍ Nicklaus Wirth

ໃນປີ ຄ.ສ.1971 ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຊ້ໃນການສອນການຂຽນໂປຣແກຣມພາສາເຊີງກະບວນການໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ແຕ່ເນື່ອງຈາກພາສາປາສຄານບໍ່ມີຄຸນລັກສະນະ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາໂປຣແກຣມດ້ານທຸລະກິດແລະອຸດສະຫະກຳຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍພາສາຊີ (C) ພັດທະນາຂຶ້ນໃນຊ່ວງດຽວກັບພາສາປາສຄານ ໂດຍນັກວິໃຈທີ່ຫ້ອງປະຕິບັດການ AT&T Bell ເຊິ່ງໄດ້ເອົາເດັ່ນຂອງພາສາ BCPL ແລະພາສາ B ມາໃຊ້ແລະໄດ້ເພີ່ມຄຸນລັກສະນະແລະຊະນິດຂໍ້ມູນອື່ນເຂົ້າມາດ້ວຍ ເດີມພາສາຊີຖືວ່າເປັນພາສາຄອມພິວເຕີທີ່ສຳຄັນໃນການພັດທະນາໂປຣແກຣມບົນລະບົບປະຕິບັດການຍູນິກ(Unix) ເຊິ່ງເປັນພາສາຄອມພິວເຕີທີ່ສາມາດສ້າງໂປຣແກຣມປະຍຸກທີທຳງານໄດ້ວ່ອງໄວຫລາຍ ເມື່ອທຽບກັບພາສາຄອມພິວເຕີອື່ນໆຈຸດດ້ອຍຂອງການພັດທະນາໂປຣແກຣມພາສາເຊີງກະບວນການຄື ຈະມີຕົ້ນທຶນໃນການພັດທະນາ ໂປຣມແກຣມທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງ ເນື່ອງຈາກຈະຕ້ອງມີການອອກແບບໂປແກຣມໃຫ້ແຍກອອກເປັນສ່ວນໆ ທີ່ເອີ້ນວ່າໂມດູນ (module) ເຊິ່ງຈະຕ້ອງເປັນອິດສະຫລະຈາກກັນ ການອອກແບບອອກໃຫ້ມີຄວາມເປັນອິດສະຫລະຕໍ່ກັນນັ້ນເຮັດໄດ້ຍາກ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີການພັດທະນາພາສາຄອມພິວເຕີໃນແບບທີ່ເອີ້ນວ່າ ພາສາເຊີງອອບເຈັກ (Object Oriented Programming) ທີ່ພະຍາຍາມໃຫ້ການພັດທະນາໂປຣແກຣມເປັນການຮຽນແບບການທຳງານອອບເຈັກຕ່າງໆໃນໂລກ ທັ້ງນີ້ເພື່ອໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການພັດທະນາໂປຣແກຣມແລະສາມາດນຳໂປຣແກຣມກັບມາໃຊ້ໃໝ່ (reuse) ໄດ້ດີກວ່າພາສາເຊີງຂະບວນການພາສາຄອມພິວເຕີທີ່ເປັນພາສາເຊີງອອບເຈັກທີ່ສຳຄັນຄື:
ພາສາ C++ ເປັນພາສາທີພັດທະນາມາຈາພາສາຊີເມື່ອຕົ້ນ ຄ.ສ. 1980 ໂດຍນັກວິໄຈທີ
ຫ້ອງປະຕິບັດການ Bell ໂດຍໄດ້ເພີ່ມຫລັກການເຊີງອອບເຈັກຂຶ້ນມາຈາພາສາຊີດັ່ງນັ້ນນັກພັດທະນາໂປຣແກຣມພາສາ C++ ສາມາດທີ່ຈະພັດທະນາໂປຣແກຣມທັງໃນເຊີງອອບເຈັກແລະເຊີງກະບວນການ (ຕາມແບບພາສາຊີ) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປັດຈຸຸບັນພາສາ C++ ຍັງເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນຢ່າງແພ່ຫລາຍພາສາ Smalltask ເປັນພາສາເຊີງອອບເຈັກທີ່ພັດທະນາໂດຍນັກວິໄຈທີ່ Xerox’s Palo Alto Research Center (PARC) ເຊິ່ງເປັນພາສາຄອມພິວເຕີທີ່ເປັນພາສາເຊີງອອບເຈັກຢ່າງແທ້ຈິງແຕ່ພາສາ Smalltask ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນການນຳໄປໃຊ້ງານຫລາຍເມື່ອທຽບກັບພາສາ
C++ ຫລື ພາສາຈາວາ.
ພາສາຈາວາເປັນພາສາຄອມພິວເຕີທີ່ພັດທະນາໂດຍ ນັກວິໄຈຂອງບໍລິສັດຊັນໄມໂຄສິດ
ເຕັມ (Sun Microsystems) ໂດຍເລີ່ມນຳມາເຜີຍແພ່ໃນປີ ຄ.ສ. 1995 ປັດຈຸບັນເປັນພາສາເຊີງອອບເຈັກທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມກັນໃຊ້ຫລາຍເປັນອັນດັບໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນການພັດທະນາໂປຣແກຣມທາງທຸລະກິດແລະອຸດສະຫະກຳແລະຍັງເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ເພື່ອການສຶກສາຫລັກການການຂຽນໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ໂດຍໃຊ້ພາສາເຊີງອອບເຈັກອີກດ້ວຍ ນອກຈາກນີ້ພາສາຈາວາ
ຍັງເປັນຊອບແວແບບເປີດເຜີຍຊອດໂຄດ (Open source code)ພາສາ C# ເປັນພາສາຄອມພິວເຕີທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍກັບພາສາຈາວາທີພັດທະນາໂດຍບໍ
ລິສັດ Microsoft ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ນັກພັດທະນາໂປຣແກຣມສາມາດພັດທະນາໂປຣແກຣມເຊີງອອບເຈັກທີ່ສາມາດລັນບົນລະບົບປະຕິບັດການ Windows ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ

Source: ກົດບ່ອນນີ້

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*