ສາລະໜ້າອ່ານ : ຈະແກ້ໄຂແນວໃດເມື່ອຄົນໃກ້ໂຕເຮົາເກີດອາການສະມັກ

ຈະແກ້ໄຂແນວໃດ ເມື່ອຄົນໃກ້ໂຕເຮົາເກີດອາການສະມັກ

ອາການສະມັກ ມັກເກີດຈາກອາຫານ ຫຼື ສິ່ງໃດນຶ່ງຫຼົງເຂົ້າໄປໃນຫຼອດລົມ ຫຼື ທາງເດີນຫາຍໃຈ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສະມັກບໍ່ສາມາດເວົ້າ ໄອ ຫຼື ຫາຍໃຈໄດ້ ເຊິ່ງຫາກຊ່ອຍເຫຼືອບໍ່ທັນອາດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຜູ້ອາຍຸສູງ
  ຂ້ອຍຈະນຳເອົາເລື່ອງສູຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງວິທີປະຕິບັດ ແລະ ວິທີຮັບມືເມື່ອມີຄົນໃນຄອບຄົວເກີດອາການສະມັກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈົນເຖິງຂັ້ນຮຸນແຮງ.

ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ອັນຕະລາຍຂອງການສະມັກ ມີດັ່ງນີ້:

 • ຕໍາແໜ່ງທີ່ເກີດການອັດຕັນໃນເວລາສະມັກເຊັ່ນເກີດການອັດຕັນເໜືອບໍລິເວນສາຍສຽງ ສິ່ງທີ່ອັດຕັນກໍຈະຫຼຸດອອກໄດ້ງ່າຍກວ່າບໍລິເວນທີ່ຕໍ່າກວ່າ
 • ຫາກຂະໜາດຂອງສິ່ງທີ່ໄປອັດຕັນມີຂະໜາດໃຫຽ່ຫຼາຍກໍຈະຫຼຸດອອກໄດ້ຍາກ
 • ຖ້າເປັຮການອັດຕັນພຽງບາງສ່ວນ ສິ່ງທີ່ເຂົ້າໄປອັດກໍຈະຫຼຸດອອກມາໄດ້ງ່າຍກວ່າ
 • ໄລຍະເວລາທີ່ມີການອັດຕັນ ຫາກດົນເກີນໄປກໍຈະເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກສິ່ງອັດຕັນຈະເຮັດໃຫ້ເຍື່ອທໍ່ທາງເດີນຫາຍໃຈມີອາການບວມ ແລະ ກຶງ.

ອາການຂອງຄົນສະມັກທີ່ສັງເກດໄດ້:

 • ຜູ້ທີ່ສະມັກ ມັກຈະໃຊ້ມືໄປຈັບທີ່ຄໍຂອງຕົນເອງ
 • ຜູ້ທີ່ສະມັກ ຫາຍໃຈບໍ່ອອກ ໄອ ຫຼື ຫາຍໃຈບໍ່ໄດ້
 • ຜູ້ທີ່ສະມັກ ບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້
 • ຜູ້ທີ່ສະມັກ ບໍ່ສາມາດໄອ ເພື່ອໃຫ້ອາຫານ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຄາຄໍອອກມາໄດ້
 • ຮີມສົບ ແລະ ໜ້າປ່ຽນສີ
 • ໃນທີ່ສຸດ ຜູ້ທີ່ສະມັກຈະໝົດສະຕິ ແລະ ເປັນລົມ

ການສະມັກນັ້ນເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກມີສິ່ງກີດຂວາງທາງເດີນຫາຍໃຈ ຫຼື ຫຼອດລົມ ແລະ ມັັກເປັນສາເຫດຂອງການຕາຍທີ່ພົບເຫັນເລື້ອຍ ດັ່ງນັ້ນ ການຊ່ອຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ສະມັກແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຜູ້ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຈະຕ້ອງຮູ້ ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອຜູ້ສະມັກ ໂດຍມີວິທີການເບື້ອງຕົ້ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

…….ຫາກຜູ້ທີ່ສະມັກບໍ່ສາມາດໄອໄດ້ເອງ ຫຼື ໄດ້ພະຍາຍາມໄອແລ້ວແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ ຜູ້ທີ່ເຫັນເຫດການຄວນຕົບແຮງໆທີ່ບໍລິເວນຫຼັງຂອງຜູ້ສະມັກ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການໄອ ຄວນເຮັດຊໍ້າ 5 ຄັ້ງ ຫາກສິ່ງທີ່ຄາຄໍຍັງບໍ່ອອກມາໝົດ ວິທີ  Heimlich Maneuver ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນຜູ້ໃຫຽ່ ຫຼື ເດັກທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 1 ຂວບຂຶ້ນໄປ:

 1. ໃຫ້ຜູ້ສະມັກຢືນຂຶ້ນ
 2. ຢືນທາງຫຼັງຜູ້ສະມັກໂດຍໃຫ້ຂາເບື້ອງນຶ່ງຢູ່ລະຫວ່າງຂາທັງສອງເບື້ອງຂອງຜູ້ສະມັກ ເພື່ອຊູຜູ້ສະມັກໃນກໍລະນີໝົດສະຕິ

SPS_Untitled-001

3. ຄວນແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ສະມັກຊາບວ່າ ພວມໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອ
4. ໃຊ້ແຂນທັງສອງເບື້ອງໂອບຮອບແອວຜູ້ສະມັກ ຄວນລະວັງຢ່າໃຫ້ແຂນຢູ່ບໍລິເວນກະດູກຂ້າງ ເນື່ອງຈາກອາດຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ດູກຂ້າງຫັກໄດ້

SPS_Untitled-2

5. ກໍາມືຂ້າງນຶ່ງ ໂດຍໃຫ້ນີ້ວໂປ້ຢູ່ຕິດກັບໂຕຜູ້ສະມັກ ໃນບໍລິເວນທີ່ເໜືອສາຍບືຂຶ້ນມາໜ້ອຍນຶ່ງ ແລະ ຢູ່ໃຕ້ຂໍ້ຕໍ່ກະດູກແຜງໜ້າເອິກ

SPS_Untitled-3

6. ໃຊ້ມືອີກເບື້ອງນຶ່ງຈັບເບື້ອງທີ່ກໍາເອົາໄວ້

SPS_Untitled-4

7. ອອກແຮງດັນມືທີ່ກໍາໄວ້ຂຶ້ນມາທາງເທິງຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຄວນອອກແຮງໃຫ້ຫຼາຍພໍທີ່ຈະດັນສິ່ງທີ່ຄາຄໍຢູ່ໃຫ້ອອກມາ

SPS_Untitled-5

8. ໃນການອອກແຮງດັນນັ້ນ ຈະຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ກະບັງລົມດັນໃຫ້ອາກາດອອກມາຈາກປອດຂອງຜູ້ສະມັກ ເຮັດໃຫ້ເກີດລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັບໄອ
9. ອອກແຮງຊູຜູ້ສະມັກເອົາໄວ້ ເນື່ອງຈາກຜູ້ສະມັກອາດໝົດສະຕິ ຫາກການຊ່ອຍເຫຼືອບໍ່ໄດ້ຜົນ
10. ຄວນເຮັດຊໍ້າໄດ້ເຖິງ 5 ຄັ້ງ ຫາກບໍ່ໄດ້ຜົນຕ້ອງຮີບທໍາການກູ້ຊີບທັນທີ ແລະ ຄວນຮຽກລົດໂຮງໝໍໂດຍດ່ວນ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

 • ບໍ່ຄວນໃຊ້ວິທີ  Heimlich maneuver ຫາກບໍ່ແນ່ໃຈວ່າເປັນການສະມັກ
 • ໃນກໍລິນີທີ່ຜູ້ສະມັກໝົດສະຕິໄປແລ້ວ ຄວນຮຽກລົດໂຮງໝໍໂດຍດ່ວນ ແລະ ເລີ່ມທໍາການກູ້ຊີວິດ CPR ເປົ່າປາກ ປໍ້າຫົວໃຈ ຫາກມີອາການຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນທັນທີ
 • ກໍລະນີເປັນຍິງຕັ້ງທ້ອງ ແລະ ຄົນຕຸ້ຍ ສາມາດໃຊ້ວິທີ Heimlich maneuver ໂດຍໃຊ້ກໍາປັ້ນກົດໜ້າທ້ອງບໍລິເວນໃຕ້ລີ້ນປີ່ ພ້ອມກັບການຕົບ ຫຼື ຊັດຫຼັງແຮງໆພໍທີ່ຈະຊ່ອຍເພີ່ມແຮງດັນໃນຊ່ອງເອິກ ແລະ ທາງເດີນຫາຍໃຈ ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ອັດຕັນນັ້ນຖືກຂັບອອກມາໄດ້ ແລະ ຄວນເຮັດຊໍ້າຖ້າສິ່ງອັດຕັນຍັງບໍ່ຫຼຸດອອກມາ

ສໍາລັບໃນກໍລະນີທີ່ເກີດກັບເດັກນ້ອຍ ມີຂໍ້ແນະນໍາງ່າຍດັ່ງນີ້:

 • ວາງເດັກຂວໍ້າລົງເທິງແຂນ ແລະ ວາງແຂນນັ້ນລົງເທິງໜ້າຕັກ ໃຫ້ຫົວຂອງເດັກຢູ່ຕໍ່າ ຫຼື ດ່ອຍລົງ
 • ເຄາະຫຼັງ 5 ຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ແຖວຫວ່າງກາງກະດູກປີກທັງສອງຂ້າງ (ກາງສັນຫຼັງຂ້ອນເມືອທາງເທິງ)
 • ພິກເດັກໃຫ້ຫງາຍເທິງແຂນອີກຂ້າງນຶ່ງເຊິ່ງວາງໄວ້ເທິງໜ້າຕັກ ໃຫ້ຫົວດ່ອຍຄືເກົ່າ ແລ້ວກົດໜ້າເອິກໂດຍໃຊ້ສອງນິ້ວກົດເທິງກະດູກໜ້າເອິກໃນຕໍາແໜ່ງເທິງຫົວນົມທັງສອງເບື້ອງລົງມານຶ່ງຝາມື
 • ເຮັດຊໍ້າອີກຈົນກວ່າສິ່ງທີ່ອັດຕັນຈະຫຼຸດອອກມາ ຫຼື ຈົນເດັກໝົດສະຕິ ຫາກເດັກໝົດສະຕິໃຫ້ທໍາການປະເມີນການຫາຍໃຈ ການເຕັ້ນກໍາມະຈອນ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອການຫາຍໃຈ ສະຫຼັບກັບການເຄາະຫຼັງ ແລະ ກົດໜ້າເອິກ

SPS_images

ອາການສະມັກ ເຖິງວ່າບາງເທື່ອຈະຖືເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ ແຕ່ຖ້າມີອາການຮຸນແຮງ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວິທີຮັບມື ອາດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້

 

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*