ຢ່າກ່າວເປັນແຕ່ “Sorry” ໃນພາສາອັງກິດ

 ຢ່າກ່າວເປັນແຕ່ “Sorry” ໃນພາສາອັງກິດ

ມື້ນີ້ຂ້ອຍຈະມາແນະນຳການກ່າວຄຳຂໍໂທດໃນພາສາອັງກິດເພາະເປັນສຳນວນທີ່ຄົນທົ່ວໂລກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຮັດຜິດເຫຼັກນ້ອຍເຮົາກໍ່ຂໍໂທດກັນ ເຮັດໃຫ້ການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມຢ່າງມີຄວາມສຸກ ແລະ  ສັງຄົມມີຊີວິດຊີວາ ດ້ວຍການຂໍໂທດ ຈີ່ງເປັນສີ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ.
ສຳນວນພາສາອັງກິດທີ່ເຮົາມັກກ່າວ ຂໍໂທດກັນມີຫຼາຍສຳນວນ ຜູ້ຂຽນຈະຂໍຍິບຍົກ ມາໃຫ້ນຳໄປໃຊ້ຕາມຄວາມນິຍົມ ແລະ ໃຊ້ແຜ່ຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ.

ກ່ອນການໃຊ້ສຳນວນກ່າວຄຳຂໍໂທດ ເຮົາມາເບີ່ງຄຳສັບພາສາອັງກິດ ທີ່ມີຄວາມໝາຍ ຂໍໂທດ ແລະ ຍົກໂທດ ຊື່ງຄວາມໝາຍຄຳສັບສັບແຕ່ລະຄຳສັບນັ້ນ ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ໃຊ້ຄຳຂໍໂທດຄືກັນ ໃຊ້ໃນການຂໍໂທດຄືກັນ ແຕ່ຕ່າງສະຖານະການ
   ຄຳທຳອິດ apologize v. (ອະໂພໂລໄຈສ) : ໝາຍເຖີງການຂໍໂທດ ເພາະຜູ້ເກິດຄວາມຍຸ່ງຍາກ ຫຼືກະທຳຜິດຕໍຄົນອື່ນ ເຊັ່ນ :
– I apologized to you for stepping on your foot. ຂ້ອຍຂໍໂທດທີ່ໄປຍຽບຕີນເຈົ້າ

– I apologized to him for my error. ຂ້ອຍຂໍໂທດລາວທີ່ໄດ້ເຮັດຜິດຜາດໄປ.

ເວລາເຮົາໃຊ້ຄຳວ່າ apologize ໃນການຂໍໂທດ ເຮົາຈະໃຊ້ສຳນວນປະໂຫຍກທີ່ວ່າ

I apologize to ……….(ຜູ້ທີ່ເຮົາຢາກຂໍໂທດ) for …….(v+ing………(ເລື່ອງທີ່ເຮົາເຮັດຜິດ)

ຫຼື apologize for …………….. (ເລື່ອງທີ່ເຮົາຕ້ອງການຢາກຂໍໂທດ) เช่น May I apologize for coming late.  ຂ້ອຍຂໍໂທດທີ່ມາຊ້າ

    ຄຳຕໍ່ໄປແມ່ນ forgive v. (ຟໍກີບວ) : ໝາຍເຖີງການໃຫ້ອາໄພຫຼື ຍົກໂທດໃຫ້ຜູ້ທີ່ລ່ວງເກີນຕົນເປັນເຫດໃຫ້ເກີດອາລົມຄຽດແຄ້ນຂື້ນໃນໃຈ
– He forgives me for being late. ລາວໃຫ້ອາໄພຂ້ອຍທີ່ມາຊ້າ.

– I was pleased to forgive him for what he said to me at the meeting yesterday.

ຂ້ອຍຍີນດີທີ່ຈະໃຫ້ອາໄພຕໍ່ສີ່ງທີ່ລາວໄດ້ເວົ້າເຖີງຂ້ອຍມື້ວານນີ້

   ຄຳຕໍໄປນີ້ຄືຄຳວ່າ excuse (v) : ໝາຍເຖີງການຍົກໂທດ ຫຼືການໃຫ້ອາໄພໃນຄວາມຜິດເລັກໆນ້ອຍໆ ເຊັ່ນ ການເວົ້າເພື່ອຂໍທາງ ຫຼື ຊັກຖາມຂໍມູ້ນ ບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ :

– Excuse me for not recognizing you. ຂໍອາໄພເດີທີ່ຂ້ອຍຈື່ເຈົ້້າບໍ່ໄດ້.

– Please excuse me for miscalling you.  ຂໍອະໄພເດີທີ່ເອີ້ນຊື່ເຈົ້້າຜິດ

– Please excuse for the way to go outside. ຂໍອາໄພເດີ  ຂໍທາງໃຫ້ຂ້ອຍອອກໄປແດ່

    ຄຳສຸດທ້າຍຄືຄຳວ່າ pardon (v) :

ໝາຍເຖີງການຂໍໂທດຫຼືອາໄພໂທດນິຍົມໃຊ້ເມື່ອໂທດນັ້ນເປັນໂທດໜັກເຊັ່ນ : ການກະທຳຜິດທາງກົດໝາຍ ຫຼື ສິນລະທຳ ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍ່ນຳມາໃຊ້ໃນຄວາມໝາຍບໍ່ໄດ້ຍີນ ຫຼື ໄດ້ຍີນບໍ່ຊັດເຈນ ຂໍໃຫ້ເວົ້້າໃໝ່ອີກຄັ້້ງ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

– Fifty prisoners were pardoned. ນັກໂທດ 50 ຄົນໄດ້ຮັບການອາໄພຍາໂທດແລ້ວ
– Pardon me. Will you please say it again. ຂໍອາໄພເດີ ກະລຸນາເວົ້້າອີກຄັ້ງໄດ້ບໍ

ຫຼືອາດຈະກ່າວຄຳສັ້ນໆວ່າ
– Pardon me.

ເຮົາກໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງແຕ່ລະຄຳສັບແລ້ວ ຖ້າຈະເອົາໄປນຳໃຊ້ກໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຖຶກຕາມກໍລະດີດ້ວຍເດີ
1) Excuses and Apologies  ການກ່າວຄຳຂໍໂທດ ສຳນວນທີ່ໃຊ້ກັນຫຼາຍມີຕາມນີ້ :

– Excuse me.

– Pardon me.

– Excuse me for being late.

– I’m so sorry.

– I’m very sorry.

– I’m very sorry for not coming yesterday.

– I’m sorry to have kept you waiting.

– I’m sorry I can’t help you.

– I’m sorry to have troubled you.

– I apologize for breaking my promise.

– It’s my fault.

– How stupid of me!

– I’m sorry I’m late.

2) ເມື່ອມີຄົນຂໍໂທດເຮົາກໍ່ອາດຈະຕອບກັບເຂົາເຈົ້າດ້ວຍປະໂຫຍກເຫຼົ່ານີ້ :
– That’s all right.

– Of course.

– Certainly.

– It’s nothing at all.

– Forget it.

– Don’t worry about it.

– It’s wasn’t your fault.

– It doesn’t matter.

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*